ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
                2016 – 2017 година
НОРМАТИВНА УРЕДБА
Чл.132 от ЗПУО
Чл.7 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Наредба №1 от 11.04 от 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ
Наредба №3 от 17.05.2004 г. За организацията и провеждането на ДЗИ

Кои са задължителните ДЗИ
Задължителните държавни зрелостни изпити са два:
>>Български език и литература
>>Предмет от ЗП, избран от ученика

Допълнителни ДЗИ
По желание всеки ученик може да положи допълнителни зрелостни изпити по останалите предмети от ЗП Датите за тези изпити са посочени в заповед РД09 – 1166 от 19.08. 2016 г.на Министъра на образованието и науката

По кои предмети могат да се полагат ДЗИ
>>Български език и литература
>>Математика
>>Чужд език / АЕ/
>>География и икономика
>>Философски цикъл / психология и логика, етика и право и философия/ История и цивилизация
>>Биология и здравно образование
>>Химия и ООС
>>Физика и астрономия

ВАЖНИ СРОКОВЕ
06.03 – 17.03.2017г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ
до 18.05.2017г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 09.06.2017г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
03.07 – 14.07.2017г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

Кога ще се проведат зрелостните изпити
>>Български език и литература – 19 май 2017г.
>>Втори зрелостен изпит – 22 май 2017г.
>>Зрелостен изпит по желание - от 26 май до 2 юни 2017г.
Начален час на изпитите: 08:00 часа

Септемврийска сесия:
>>Български език и литература – 28 август 2017г.
>>Втори зрелостен изпит – 29 август 2017г.
>>Зрелостен изпит по желание – от 30 август до 05 септември 2017г.

Къде ще се провеждат изпитите
След подаване на заявленията за явяване на ДЗИ, всеки ученик ще получи служебна бележка, в която ще е посочено съответното училище и зала, за явяване на ДЗИ.

Кога се подават заявления за ДЗИ
Съгласно изискванията на заповед РД09-1166 от 19.08.2016 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 06.03. до 17.03.2017г.
Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 09.06.20 17г.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА
Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с:
 документ за самоличност
 служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

Какво става при получена слаба оценка
Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти на зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката. Изпитните сесии са две – юнска и септемврийска.

Как се формира успехът в дипломата
- Оценките от зрелостните изпити / задължителни и допълнителни, ако са полагани такива/ формират среден успех от рубриката Държавни зрелостни изпити
- Оценките от ЗП / предметите, изучавани от 9 до 12 клас/ формират среден успех от рубриката Успех от задължителна подготовка
- Оценките от профилираната подготовка и непрофилирания ЗИП оформят среден успех от рубриката Успех от профилирана подготовка
- Общият успех се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ, успех от ЗП и успех от ЗИП непрофилирана и профилирана подготовка/

Какви документи се издават след завършен 12 клас
При успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование
В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап.

Защо е необходимо полагането на ДЗИ
Кандидатстването във висше учебно заведение е възможно само след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и получаването на диплома за средно образование.
Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право на кандидатстване във ВУЗ и може да се ползва само за постъпване на работа.

ВАЖНИ ДАТИ
Последен учебен ден за ХІІ клас – 15 май 2017г.
ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – от 16 до 17 май 2017г.
Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – 17 май 2017г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
www.mon.bg
www.zamaturite.bg