Стратегия

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз.

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в 132 СУ „Ваня Войнова“ по изпълнение на „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището.

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, с които работи 132. СУ ,,Ваня Войнова“

-Държавна агенция за закрила на детето

-Дирекция ,,Социално подпомагане“ – отдел ,,Закрила на детето“

-Център за обществена подкрепа ,,Бъдеще“

-Център за правата на децата

-Фондация ,,Асоциация Анимус“

-Инспектор от ДПС, 6-то РПУ

-МКБППМН р-н ,,Красно село“

-Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование

-Център за подкрепа за личностно развитие, кв. ,,Лозенец“


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

 Информация за същността на всеки един вид социална услуга

 Практически насоки за действия при инцидент