Прием в други форми на образование
Необходими документи за прием в Самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие по желание на родителите – деца в подготвителна група:

Заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище
Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване на детето им в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие.
Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Декларация за промяна на обстоятелствата, описани в точки 1, 2, 4, 5, 9, 10, която следва да бъде представена в седемдневен срок от настъпване на новите обстоятелства.
Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.
Декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 10 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Необходими документи за прием в СФО(Самостоятелна форма на обучение) в задължителна училищна възраст по желание на родителите:
Заявление по образец до директора на съответното училище
Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване на ученика в самостоятелна форма.
Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Декларация за промяна на обстоятелствата, описани в точки 1, 2, 4, 6, 8, която следва да бъде представена в седемдневен срок от настъпване на новите обстоятелства.
Декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование.