ПРИЕМ В 5-ти клас

Критерии за прием на ученици в пети клас 132.СУ ,,Ваня Войнова”
Задължителни водещи критерии Необходими документи
1. Ученици, които живеят в териториалния район на училището - 20т. Копие от лична карта на един от родителите
2. Ученици, които живеят в административния район на училището - ‘’Красно село’’ – 18т. Копиe от лична карта на един от родителите
3. Ученици, завършили 4.клас в 132.СУ – 10т. Удостоверява се от училището
4. Други деца от семейството, обучаващи се в 132.СУ – 8т. Удостоверява се от училщето по системата АДМИН
5. Ученици, завършили 4.клас в други училища – 8т. Удостоверява се с оригинал на Удостверение за завършен начален етап
6. Дете, сирак или полусирак – 6т. Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.
7. Дете с трайни увреждания над 50% - 6т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК
8. Близост до местоработата на един от родителите – 6т. Служебна бележка от работодателя.
9. Дете, което активно спортува – 4т. Служебна бележка от спортен клуб.
10. Дете от многодетно семейство – 4т. Удостоверение за раждане на децата.

График на дейностите за прием на ученици в 5-ти клас за учебната 2017/2018 година
Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за 132.СУ
15.03.2017г.
Подаване на заявления от родителите за участие в 1-во класиране
от 29.05.17г. до 02.06.17г. вкл.

Обявяване на списъците от 1-во класиране.
06.06.17г., 17:00ч.

Записване на учениците от 1-во класиране.
от 07.06.2017г. до 08.06.2107г. вкл.

Обявяване на свободните места за 2-ро класиране.
08.06.2017г., 17:00ч.

Попълване на свободните места от 2-ро класиране.
от 09.06.2017г. до 13.06 2017г. вкл

Обявяване на списъците от 2-ро класиране.
14.06.2017г., 17:00ч.

Записване на учениците от 2-ро класиране.
от 15.06.2017г. до 16.06.2017г. вкл.

Обявяване на свободните места за 3-то класиране.
16.06.2017г., 17:00ч.

Попълване на свободните места.
от 19.06.2017г. до 14.09.2017г.

Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите.