За Първи клас, учениците ще бъдат приемани по паралелки в дневна форма на обучение, както следва:

 

„Онлайн заявление за кандидатстване в 1 клас“

Внимание! Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Прием на две паралелки с допълнителни часове по желание на родителите е по български език и литература, математика, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство, околен свят. Избираемите допълнителни часове се определят от три предмета.

Училището предлага и допълнително изучаване на втори чужд език по групи: руски, испански и италиански език.

 

Критерии за приемане на ученици в Първи клас:

Прилежащ район към училището:

 район „Красно село“ в частта: бул. „Житница“, бул. Цар Борис III бл. 3 и 4, бул. Овча купел, ул. Коломан

Kартa на прилежащите територии на 132. СУ „Ваня Войнова“ за прием на първокласници:

 

  Kритерии Точки Необходими документи
  ОБЩИ КРИТЕРИИ  
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника, в границите на определената за училището прилежаща територия 43 ►Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;

►Лична карта на един от родителите за сверка;

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община 30 ►Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;

►Лична карта на един от родителите за сверка;

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община 29 ►Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;

►Лична карта на един от родителите за сверка;

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на

най-близкото училище

28 ►Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;

►Лична карта на един от родителите за сверка

5. Настоящ адрес на родителя/настойника

на територията на Столична община

20 ►Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето;
  При класирането ученикът получава точки само по един от

критериите от т.1 до т.5

Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе  критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки

 
6. Дете, завършило подготвителна група в училището 20 Удостоверява се от училището
7. Други деца от семейството, обучаващи се

в училището

20 Удостоверява се от училището в системата АДМИН;
8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия 10 ►Служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;
9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район 8 ►Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;

 

  СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ  
10. Дете с двама починали родители 22 ►Акт за смърт на родителите и ►Удостоверение за раждане на детето;
11. Дете с един починал родител 20 ►Акт за смърт на родителите и ►Удостоверение за раждане на детето;
12. Дете с трайни увреждания над 50% 20 ►Удостоверява се с решение на ТЕЛК;
13. Дете от многодетно семейство 20 ►Удостоверение за раждане на децата;
14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете 20 ►Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ  
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца, посещаващи детска градина в район Красно село:

1. Детската градина е в административния район „Красно село“ и настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия- 4 т.

2. Детската градина е в административния район „Красно село“ и настоящ адрес на родителя/ настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община-2 т.

3. Детската градина е в административния район „Красно село“ и  настоящ адрес на родителя/ настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община-1 т.

Забележка: Допълнителните критерии са приети на Педагогически съвет , проведен на 09.03.2017г., видно от протокол № 7 и съгласувани с Обществения съвет на училището.

16 Активно спортуващи 4 Служебна бележка от спортен клуб/федерация подписана и подпечатана с мокър печат и подпис.

      ЗАБЕЛЕЖКА: Общите критерии са посочени, съгласно писмо № РУО 1-3513/13.03.2017 г. на началника на  Регионално управление на образованието, София-град.

 

График на дейностите за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2017/2018година

Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за 132.СУ

15.03.2017г.

Подаване на заявления от родителите за участие в 1-во класиране

от 18.04.2017г. до 19.05.2017г. вкл.

Обявяване на списъците от 1-во класиране.

02.06.2017г.,  17:00ч.

Записване  на  учениците  от  1-во  класиране.

От 05.06.2017г. до 07.06.2017г. вкл.

Обявяване на свободните  места за  2-ро класиране.

08.06.2017г.,  17:00ч.

Попълване на свободните места  от  2-ро  класиране.

от 09.06.2017г. до 12.06.2017г. вкл.

Обявяване на  списъците  от  2-ро  класиране.

13.06.2017г.,  17:00ч.

Записване на  учениците от  2-ро  класиране.

от 14.06.2017г. до 15.06.2017г. вкл.

Обявяване на  свободните  места за 3-то  класиране.

16.06.2017г. ,  17:00ч.

Попълване  на  свободните места.

От 19.06.2017г. до 14.09.2017г.

 

 

 НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

І. За кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване за Първи клас – по образецдо 19.05.2017г.; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;
  2. Копие от акт за раждане на детето;
  3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия /Представят се оригиналите на документите за сверка/

II.За записване:

 

  1. Удостоверение – оригинал за завършена подготвителна група или клас;
  2. Декларация на родителите, ако детето не е посещавало детска градина;
  3. Родителите попълват декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи.
  4. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия /Представят се оригиналите на документите за сверка/