Новини


Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Уведомяваме Ви,
че в периода от 21.05.24 г. до 31.05.24 г. можете да подадете заявление за изпит
за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, музика и физическо
възпитание и спорт, физическо възпитание и спорт, съгласно утвърден график към заповед
№ РД09 – 2048/28.08.2024 г. на Министъра на образованието и науката. Графикът на
изпитите е, както следва:
Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.;
Музика – 25.06.2024г.;
Музика и физическо възпитание и спорт – 25 – 26.06.2024 г.;
Физическо възпитание и спорт – 26 – 27.06.2024 г.
Заявлението се подава в канцеларията на 132. СУ „Ваня Войнова“ от 08.00 до 16.30 ч.
За подаване на заявлението учениците ще получат необходимото съдействие от класен ръководител.
На 21.05.2024 г. желаещите ученици да се явят на изпит за проверка на способностите ще получат образец от заявлението, който съвместно с Вас да попълнят и след това да предоставят на класен ръководител.
Ученици, които желаят да кандидатстват за паралелки с изучаване на изобразително изкуство, паралелки с изучаване на танци/хореография, паралелки с изучаване на музика или паралелки с изучаване на физическо възпитание и спорт подават заявление, за да бъдат включени в НВО за проверка на способностите по съответния предмет.
За полагане на изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт учениците заедно със заявлението прилагат и копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, съгласно графика. В тази връзка Ви напомняме, че учениците от 132. СУ „Ваня Войнова“ са застраховани и тази полица се прилага служебно. Заявленията се подават до Началника на РУО – София град и се представят в РУО – София – град по служебен път.
С този изпит можете да кандидатствате в 132. СУ „Ваня Войнова“ за паралелката „Физическо възпитание и спорт с разширено изучаване на чужд език“.
Заявление за проверка на способностите


Уважаеми зрелостници,
Тези от Вас, които са
се явявали през учебната 2022/2023 г. на ДЗИ по БЕЛ и Втори ДЗИ могат да подадат
заявление за допускане до изпит по чл. 132а от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 104а, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците /Приложение 1/ в периода от
24.04.2024 г. до 26.04.2024 г. в канцеларията на 132. СУ „Ваня Войнова“.
Зрелостниците, които имат право да подадат заявление са, както следва:
- Зрелостници, както и лица,
притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във
висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по
който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното
съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.
- Изпитът може да се положи
еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на
следващата учебна година.
- Изпитът се провежда по реда
на държавните зрелостни изпити.
- Резултатът от изпита се
отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни
изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в
съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.
- Резултатът от изпита се
вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване.
- Резултатът от изпита не
променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно
образование.
- При кандидатстване във висше училище удостоверението дава
право за включване на оценката от положения изпит с тежестта на или вместо
оценка от държавен зрелостен изпит от дипломата за средно образование в
случаите, когато тя е по-благоприятна за лицето в балообразуването или за прием
при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование
Заябление за допускане до ДЗИ по чл.104
ВАЖНО
за родителите на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителски грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебнатa 2024/2025 г.
Уважаеми родители,
Във връзка с писмо с изх. № РУО1-8283/11.03.2024 г. на РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и Заповед № РД09 – 2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемането на учениците в VIII клас за учебната 2024-2025 година, приложено Ви изпращам следната информация:
1. Срокът за подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е от 03 – 21 май 2024 г.
2. Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е до 04 юли 2024 г. вкл.
Напомням Ви за стриктно спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/с качествени оценки/.
Обръщам внимание, че след крайния срок насочването на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще се осъществява от МОН след четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас в профилирани и професионални паралелки на територията на област София.


Свободни места за прием на ученици към 27.02.2024 г.


 

На 10. 01.2024г. ученици от 132.СУ "Ваня Войнова" посетиха емоционалния, реален и впечатляващ спектакъл " Спасителят". Децата имаха удоволствието да се насладят на прекрасната игра на Ивайло Захариев, Ивана Керанова, Вера Среброва и Валентин Балабанов.