Новини
ВАЖНО
за родителите на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителски грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебнатa 2024/2025 г.
Уважаеми родители,
Във връзка с писмо с изх. № РУО1-8283/11.03.2024 г. на РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и Заповед № РД09 – 2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемането на учениците в VIII клас за учебната 2024-2025 година, приложено Ви изпращам следната информация:
1. Срокът за подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е от 03 – 21 май 2024 г.
2. Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е до 04 юли 2024 г. вкл.
Напомням Ви за стриктно спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/с качествени оценки/.
Обръщам внимание, че след крайния срок насочването на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще се осъществява от МОН след четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас в профилирани и професионални паралелки на територията на област София.


Свободни места за прием на ученици към 27.02.2024 г.


 

На 10. 01.2024г. ученици от 132.СУ "Ваня Войнова" посетиха емоционалния, реален и впечатляващ спектакъл " Спасителят". Децата имаха удоволствието да се насладят на прекрасната игра на Ивайло Захариев, Ивана Керанова, Вера Среброва и Валентин Балабанов.