График за ученици полагащи изпити за определяне на срочна оценка за I/II учебен срок на учебната 2022/2023 г. 


График за повеждане поправителни изпити от 31.05.2023 г.


График за повеждане приравнителни изпити от 26.05.2023 г.


График за повеждане изпитна сесия за ученици в ИФО от 01.06.2023 г.


График за провеждане на изпити за ученици в СФО – 01.06.2023 г.


График за валидиране на компетентности от … г.