График за ученици полагащи изпити за определяне на срочна/годишна оценка:


 График за повеждане поправителни изпити 


График за повеждане приравнителни изпити 


График за повеждане повишителни изпити 


График за повеждане изпитна сесия за ученици в  ИФО: 

Изпитна сесия от 13.02.2024 г.

Изпитна сесия от 05.02.2024 г.

Изпитна сесия от 25.01.2024 г.


График за провеждане на изпитна сесия за ученици в СФО


График за валидиране на компетентности