График за ученици полагащи изпити за определяне на срочна/годишна оценка


 График за повеждане поправителни изпити


График за повеждане приравнителни изпити 


График за повеждане повишителни изпити 


График за валидиране на компетентности 


Графици за повеждане изпитни сесии за ученици в  ИФО:

Юни 2024 г.

Юни 2024 г.

Й. М. – 10. в клас


Графици за провеждане на изпитни сесии за ученици в СФО:

 Юни 2024 г.