Дъжавни зрелостни изпити


Заявление за допускане до ДЗИ 

 

 

Уважаеми родители и ученици,
информираме Ви, че срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през сесия май – юни 2022 година е от 03.02.2022 г. до 15.02.2022 г.
Заявлението се подава на хартиен носител на място в училището.
Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през сесия май – юни 2022г., може да подават и ученици завършили 12. клас през минали години,
които не са положили успешно ДЗИ или не са се явили.

 


НОРМАТИВНА УРЕДБА

Чл.132, ал.1 от ЗПУО
Чл.7 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Наредба №1 от 11.04 от 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ
Наредба №3 от 17.05.2004 г. За организацията и провеждането на ДЗИ

Кои са задължителните ДЗИ:

Задължителните държавни зрелостни
изпити са два:
>>Български език и литература
>>Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по теория на професията)

Допълнителни ДЗИ

По желание всеки ученик може да положи допълнителни зрелостни изпити по останалите предмети от OOП
Датите на тези изпити са в периода: от 26.05.2022 год. до 03.06.2022 год.

 


ВАЖНИ СРОКОВЕ

03.02 – 18.02.2022г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ
на 17.05.2022г. от 10:00ч. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 08.06.2022г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
27.06 – 08.07.20202г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември


ВАЖНИ ДАТИ

Последен учебен ден за ХІІ клас – 12 май 2022г.
Поправителни изпити– от 13 и 16 май 2022г.
Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – 16 май 2021г.

Кога ще се проведат зрелостните изпити:

>>Български език и литература – 18 май 2022г. начало 08.30 часа
>>Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022г., начало 08.30 часа
>>Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – в периода 26 май 2022г. – 03 юни 2022г

Начален час на изпитите: 08:30 часа

Септемврийска сесия:

>>Български език и литература – 25 август 2022г.
>>Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 26 август 2022г.
>>Зрелостен изпит по желание – от 29 август до 02 септември 2022г.

Начален час на изпитите: 08:30 часа

Къде ще се провеждат изпитите?

След подаване на заявленията за явяване на ДЗИ, всеки ученик ще получи служебна бележка, в която ще е посочено съответното училище и зала, за явяване на ДЗИ.


Инструктаж на зрелостника:

Преди да се явите на ДЗИ, моля прочетете приложения инструктаж.

Презентация за ДЗИ 

Кога се подават заявления за ДЗИ:

Съгласно изискванията на заповед РД09-2150 от 27.08.2019 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 03.02.20221 г. до 18.02.2022г.

Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 08.06.2022г.


В ДЕНЯ НА ИЗПИТА

Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с:

– документ за самоличност
– служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
– не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

– черен химикал, молив и гума, а за изпита по математика – линия, пергел и триъгълник


Какво става при получена слаба оценка:

Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти на зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка.
Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката.
Изпитните сесии са две – юнска и септемврийска.


Как се формира успехът в дипломата:

– Оценките от зрелостните изпити / задължителни и допълнителни, ако са полагани такива/ формират среден успех от рубриката Държавни зрелостни изпити
– Оценките от ЗП / предметите, изучавани от 9 до 12 клас/ формират среден успех от рубриката Успех от задължителна подготовка
– Оценките от профилираната подготовка и непрофилирания ЗИП оформят среден успех от рубриката Успех от профилирана подготовка
– Общият успех се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ, успех от ЗП и успех от ЗИП
непрофилирана и профилирана подготовка/


Какви документи се издават след завършен 12 клас:

При успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование
В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап.


Защо е необходимо полагането на ДЗИ:

Кандидатстването във висше учебно заведение е възможно само след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и получаването на диплома за средно образование.
Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право на кандидатстване във ВУЗ и може да се ползва само за постъпване на работа.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

www.mon.bg
www.zamaturite.bg