Информация за зрелостниците на 132.СУ“Ваня Войнова“


Информация за ДЗИ през учебната 2023-2024 година 

           


Заявление за допускане до ДЗИ 

 

Всички ученици, успшно завършили XII клас, стават зрелостници и  придобиват правото да се явяват на Държавни зрелости изпити/ДЗИ/.

 

Задължителни държавни зрелостни изпити са:

 1. Задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература;
 2. Задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет.

Допълнителни държавни зрелостни изпити:

По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети БЕЛ, ЧЕ- АЕ, ФЕ, НЕ, ИT. Е, Исп. Е или РЕ, Математика, ИТ, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.

 


Провеждане на държавните зрелостни изпити:

Държавните зрелостни изпити се провеждат  в две сесии – през май-юни и през август-септември.

 1. Сесия май-юни

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит

– Допълнителни  държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

 1. Сесия август – септември

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит по  

– Допълнителни  държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

 


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ:

 1. Сесия май-юни:
 • 06.02.2024г.– 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
 • до ….05.2024 г. – допускане до ДЗИ;
 • до ….05.2024 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали;
 • ….05.2024 г. – ….06.2024 г. – оценяване на изпитните работи от ДЗИ;
 • до ….06.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.
 1. Сесия авуст – септември:
 • 26.06.2024г.– 11.07.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
 • до …08.2024 г. – допускане до ДЗИ;
 • до …05.2024 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали;
 • …08.2024 г. – …09.2024 г. – оценяване на изпитните работи от ДЗИ;
 • до ….09.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.

В деня на ДЗИ:

 1. Зрелостникът се явява в сградата на училището и в изпитната зала:
 • не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС);
 • със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, която може да бъде и на електронен носител.
 1. Зрелостникът носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.

Задържавните зрелостни изпити са писмени.

Продължителност на ДЗИ: 4/четири/ астрономически часа.

Продължителност на частите по учебните предмети:

ДЗИ по предмет Времетраене в минути
1. част 2. част 3. част
БЕЛ (ООП) 60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

120

+ до 60

минути за зрелостници със СОП

БЕЛ (ПП), философия (ПП), математика, информационни технологии, информатика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика 90

+ до 40

минути за зрелостници със СОП

150

+ до 80

минути за зрелостници със СОП

Няма
Философия (ООП), чужд език, история и цивилизации, география и икономика, философия, предприемачество, изобразително изкуство 60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

180

+ до 90

минути за зрелостници със СОП

Няма

Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни.

Когато държавният зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да се явява отново на съответния държавен  зрелостен изпит без ограничение на възраст и брой сесии до  успешното му полагане.

Успешно положилите на задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет зрелостниците, придобиват средно образование.

Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех.

Общият успех  в дипломата  за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в избираемите часове.

Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични  от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове.

 Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.

 


Приложение:

 1. Инструктаж за зрелостника.
 2. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация
 3. Дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май – юни на учебната 2023 – 2024 година