ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
                2020 – 2021 година
НОРМАТИВНА УРЕДБА
Чл.132, ал.1 от ЗПУО
Чл.7 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Наредба №1 от 11.04 от 2003 г. за учебно-изпитните програми за ДЗИ
Наредба №3 от 17.05.2004 г. За организацията и провеждането на ДЗИ

Кои са задължителните ДЗИ
Задължителните държавни зрелостни изпити са два:
>>Български език и литература
>>Предмет от ЗП, избран от ученика

Допълнителни ДЗИ
По желание всеки ученик може да положи допълнителни зрелостни изпити по останалите предмети от ЗП Датите за тези изпити са посочени в заповед РД09 – 2150 от 27.08. 2019 г. и заповед РД-09-919 от 05.05.2020г. на Министъра на образованието и науката и

По кои предмети могат да се полагат ДЗИ
>>Български език и литература
>>Математика
>>Чужд език / АЕ/
>>География и икономика
>>Философски цикъл / психология и логика, етика и право и философия/
>>История и цивилизация
>>Биология и здравно образование
>>Химия и ООС
>>Физика и астрономия

ВАЖНИ СРОКОВЕ
01.03 – 19.03.2021г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ
на 18.05.2021г. от 10:00ч. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 07.06.2021г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
01.07 – 16.07.20201г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

ВАЖНИ ДАТИ
Последен учебен ден за ХІІ клас – 14 май 2021г.
ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – от 17 и 18 май 2021г.
Заседание на зрелостната комисия за допускане до ДЗИ – 18 май 2021г.

Кога ще се проведат зрелостните изпити
>>Български език и литература – 19 май 2021г. начало 08.00 часа
>>Втори зрелостен изпит – 21 май 2021г., начало 08.00 часа
>>Зрелостен изпит по желание - в периода 26 май 2021г. - 31 май 2021г
Начален час на изпитите: 08:00 часа

Септемврийска сесия:
>>Български език и литература – 26 август 2021г.
>>Втори зрелостен изпит – 27 август 2021г.
>>Зрелостен изпит по желание – от 30 август до 02 септември 2021г.

Къде ще се провеждат изпитите
След подаване на заявленията за явяване на ДЗИ, всеки ученик ще получи служебна бележка, в която ще е посочено съответното училище и зала, за явяване на ДЗИ.

Инструктаж на зрелостника
Уважаеми зрелостници, преди да се явите на ДЗИ, моля прочетете приложения инструктаж. ОТВОРЕТЕ ТУК

Важно за ЗРЕЛОСТНИКА ОТВОРЕТЕ ТУК

Презентация за ДЗИ ОТВОРЕТЕ ТУК
Кога се подават заявления за ДЗИ
Съгласно изискванията на заповед РД09-2150 от 27.08.2019 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 01.03.2021 г. до 19.03.2021г.
Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 07.06.2021г.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА
Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с:
- документ за самоличност
- служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.

- черен химикал, молив и гума, а за изпита по математика - линия, пергел и триъгълник
Какво става при получена слаба оценка
Ученикът има право да се явява неограничен брой пъти на зрелостен изпит, на който е получил слаба оценка. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката. Изпитните сесии са две – юнска и септемврийска.

Как се формира успехът в дипломата
- Оценките от зрелостните изпити / задължителни и допълнителни, ако са полагани такива/ формират среден успех от рубриката Държавни зрелостни изпити
- Оценките от ЗП / предметите, изучавани от 9 до 12 клас/ формират среден успех от рубриката Успех от задължителна подготовка
- Оценките от профилираната подготовка и непрофилирания ЗИП оформят среден успех от рубриката Успех от профилирана подготовка
- Общият успех се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ, успех от ЗП и успех от ЗИП непрофилирана и профилирана подготовка/

Какви документи се издават след завършен 12 клас
При успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование
В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап.

Защо е необходимо полагането на ДЗИ
Кандидатстването във висше учебно заведение е възможно само след успешно полагане на държавни зрелостни изпити и получаването на диплома за средно образование.
Удостоверението за завършен гимназиален етап не дава право на кандидатстване във ВУЗ и може да се ползва само за постъпване на работа.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
www.mon.bg
www.zamaturite.bg