Информация за зрелостниците на 132.СУ“Ваня Войнова“


Информация за ДЗИ през учебната 2023-2024 година            


Уважаеми зрелостници,
Тези от Вас, които са
се явявали през учебната 2022/2023 г. на ДЗИ по БЕЛ и Втори ДЗИ могат да подадат
заявление за допускане до изпит по чл. 132а от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 104а, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците /Приложение 1/ в периода от
24.04.2024 г. до 26.04.2024 г. в канцеларията на 132. СУ „Ваня Войнова“.
Зрелостниците, които имат право да подадат заявление са, както следва:
– Зрелостници, както и лица,
притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във
висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по
който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното
съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.
– Изпитът може да се положи
еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на
следващата учебна година.
– Изпитът се провежда по реда
на държавните зрелостни изпити.
– Резултатът от изпита се
отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни
изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в
съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.
– Резултатът от изпита се
вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване.
– Резултатът от изпита не
променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно
образование.
– При кандидатстване във висше училище удостоверението дава
право за включване на оценката от положения изпит с тежестта на или вместо
оценка от държавен зрелостен изпит от дипломата за средно образование в
случаите, когато тя е по-благоприятна за лицето в балообразуването или за прием
при условията на чл. 68, ал. 4 от Закона за висшето образование
Заябление за допускане до ДЗИ по чл.104


 Заявление за допускане до ДЗИ 

 

Всички ученици, успшно завършили XII клас, стават зрелостници и  придобиват правото да се явяват на Държавни зрелости изпити/ДЗИ/.

 

Задължителни държавни зрелостни изпити са:

 1. Задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература;
 2. Задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет.

Допълнителни държавни зрелостни изпити:

По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети БЕЛ, ЧЕ- АЕ, ФЕ, НЕ, ИT. Е, Исп. Е или РЕ, Математика, ИТ, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и цивилизации, География и икономика и Философия.

 


Провеждане на държавните зрелостни изпити:

Държавните зрелостни изпити се провеждат  в две сесии – през май-юни и през август-септември.

 1. Сесия май-юни

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит

– Допълнителни  държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

 1. Сесия август – септември

– Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 

– Втори задължителен държавен зрелостен изпит по  

– Допълнителни  държавни зрелостни изпити по желание на ученика 

 


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ:

 1. Сесия май-юни:
 • 06.02.2024г.– 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
 • до 16.05.2024 г. – допускане до ДЗИ;
 • до 16.05.2024 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали;
 • до 16.05.2024 г. – издаване на служебни бележки за допускане на ДЗИ;
 • oт 20.05.2024 г. – .05.06.2024 г. – оценяване на изпитните работи от ДЗИ;
 • до 07.06.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.
 • Български език и литература – 17.05.2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20.05.2024 г., начало 08,30 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22.05.2024 г. – 31.05.2024 г.
 1. Сесия авуст – септември:
 • 26.06.2024г.– 11.07.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
 • до 21.08.2024 г. – допускане до ДЗИ;
 • до 21.05.2024 г. – обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали;
 • 26.08.2024 г. – 04.09.2024 г. – оценяване на изпитните работи от ДЗИ;
 • до 05.09.2024 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ.
 • Български език и литература – 22.08.2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 23.08.2024 г., начало 08,30 ч.

В деня на ДЗИ:

 1. Зрелостникът се явява в сградата на училището и в изпитната зала:
 • не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС);
 • със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити, която може да бъде и на електронен носител.
 1. Зрелостникът носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.

Задържавните зрелостни изпити са писмени.

Продължителност на ДЗИ: 4/четири/ астрономически часа.

Продължителност на частите по учебните предмети:

ДЗИ по предмет Времетраене в минути
1. част 2. част 3. част
БЕЛ (ООП) 60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

120

+ до 60

минути за зрелостници със СОП

БЕЛ (ПП), философия (ПП), математика, информационни технологии, информатика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика 90

+ до 40

минути за зрелостници със СОП

150

+ до 80

минути за зрелостници със СОП

Няма
Философия (ООП), чужд език, история и цивилизации, география и икономика, философия, предприемачество, изобразително изкуство 60

+ до 30

минути за зрелостници със СОП

180

+ до 90

минути за зрелостници със СОП

Няма

Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни.

Когато държавният зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да се явява отново на съответния държавен  зрелостен изпит без ограничение на възраст и брой сесии до  успешното му полагане.

Успешно положилите на задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет зрелостниците, придобиват средно образование.

Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, в която се вписва и общият успех.

Общият успех  в дипломата  за средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в избираемите часове.

Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични  от годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове.

 Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас.

 


Приложение:

 1. Инструктаж за зрелостника.
 2. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация
 3. Дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май – юни на учебната 2023 – 2024 година