ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ДЕЦА ОТ ПГ
(5 ГОД.- 6 ГОД.) И УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС.

Достъп на родители и външни лица в сградата на 132 СУ “Ваня Войнова” в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022година

Достъп на ученици в сградата на 132 СУ “Ваня Войнова” в условията на COVID-19 през учебната 2021/2022 година

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епедемична обстановка в 132 СУ”Ваня Войнова” през учебната 2021/2022 година

Стратегия

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на учениците

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз.

Мерки и правила за използване на мобилни телефони на територията на училището през учебната 2021/2022 година

Актуализирана годишна план-програма  за действие за БДП

План на дейностите по БДП

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в 132 СУ “Ваня Войнова” по изпълнение на “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището.


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, с които работи 132. СУ ,,Ваня Войнова“

-Държавна агенция за закрила на детето

-Дирекция ,,Социално подпомагане“ – отдел ,,Закрила на детето“

-Център за обществена подкрепа ,,Бъдеще“

-Център за правата на децата

-Фондация ,,Асоциация Анимус“

-Инспектор от ДПС, 6-то РПУ

-МКБППМН р-н ,,Красно село“

-Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование

-Център за подкрепа за личностно развитие, кв. ,,Лозенец“


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

 Информация за същността на всеки един вид социална услуга

 Практически насоки за действия при инцидент