ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ДЕЦА ОТ ПГ
(5 ГОД.- 6 ГОД.) И УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС.

Достъп на родители и външни лица в сградата на 132 СУ “Ваня Войнова” в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

Достъп на ученици в сградата на 132 СУ “Ваня Войнова” в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

Правила за недопускане и ограничаване разпространението
на COVID-19 на територията на 132 СУ”Ваня Войнова” през учебната 2020/2021 година

Задължителни мерки за недопускане и ограничаване на рисковете от разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на 132 СУ”Ваня Войнова” и опазване на живота и здравето на децата,учениците и педагогическите специалисти

Стратегия

Правилник за дейността на училището

Годишен план на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на учениците

Програма за предоставяне на равни възможности на учениците

Етичен кодекс на общността

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз.

Мерки и правила за използване на мобилни телефони на територията на училището през учебната 2020/2021 година

Актуализирана годишна план-програма  за действие за БДП

План на дейностите по БДП

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в 132 СУ “Ваня Войнова” по изпълнение на “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището.


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, с които работи 132. СУ ,,Ваня Войнова“

-Държавна агенция за закрила на детето

-Дирекция ,,Социално подпомагане“ – отдел ,,Закрила на детето“

-Център за обществена подкрепа ,,Бъдеще“

-Център за правата на децата

-Фондация ,,Асоциация Анимус“

-Инспектор от ДПС, 6-то РПУ

-МКБППМН р-н ,,Красно село“

-Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование

-Център за подкрепа за личностно развитие, кв. ,,Лозенец“


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

 Информация за същността на всеки един вид социална услуга

 Практически насоки за действия при инцидент