Прием в други форми на образование

Необходими документи за прием в Самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие по желание на родителите – деца в подготвителна група:

Заявление по образец до директора на училището за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете
Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО
Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагог

Необходими документи за прием в СФО(Самостоятелна форма на обучение) в задължителна училищна възраст по желание на родителите:
Заявление по образец до директора на училището за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик
Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО.
Заявление за допускане до изпити по учебни предмети

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение