Прием в други форми на образование

Необходими документи за прием в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие по желание на родителите – деца в подготвителна група:

Необходими документи за прием в СФО(самостоятелна форма на обучение) в задължителна училищна възраст по желание на родителите: