Национално външно оценяване

2022 – 2023 година

            НОРМАТИВНА УРЕДБА:

       Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119, (3), (5)

       Наредба №11 от 1.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 45, ал. 1, т. 1, ал. 2

       Заповед № РД09 – 4065/30.08.2022 г. на МОН за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в X клас през учебната 2022 – 2023 година

        Заповед № РД09 – 5971/23.12.2022 г. на МОН за правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас през учебната 2022 – 2023 година, както и тези по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

        Писмо на зам. министъра на образованието и науката с изх. № 9105-178/12.05.2022 г. относно начален час при организиране и провеждане на НВО по ЧЕ и на НВО по ИТ за 10. клас през учебната 2022-2023 г.

        НВО се организират и провеждат от МОН.

        НВО се провеждат в края на първия гимназиален етап на средната степен на образование за установяване степента на постигане на компетентностите за етапа, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.

        НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение.

        На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

        Форматът на НВО за учениците от X клас по учебните предмети, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

  НВО се провеждат по учебните предмети, както следва:

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Чужд език – АЕ (по желание на ученика)
 4. Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)

 

  График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО през учебната 2022-2023 година:

Дейности Срок
1.          Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език, за

 Оценяване на дигиталните компетентности в X клас /по образец/ и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием /НЕИСПУО/

01.02.2023 г. – 17.02.2023 г.
2.          Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 09.06.2023 г.
3.          Оценяване на изпитните работи от НВО 16.06.2022 г. – 27.06.2023г.
4.          Обявяване на резултатите  от НВО до 28.06.2023 г.

     Датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/, са както следва:

Учебен предмет Дата на провеждане Начало на изпита

 

1 Български език и литература 13 юни 2023 г. 11.00 часа
2 Математика 16 юни 2023 г. 11.00 часа
3 Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г. По график в зависимост от нивото:

Ниво В 1.1 – 11.00 ч. – писмена част

4 Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) 19 юни 2023 г.,

по график в две сесии- 8.30 ч. и от 14.30 ч.

По график-

8.30 ч.

 

       Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

       Продължителността на НВО е, както следва :

Учебни предмети Времетраене в минути Допълнително време за учениците със СОП
Български език и литература  90  

+ до 30 минути

Математика  90
Чужд език – ниво В1.1 130

            НВО се провеждат като писмени изпити с изключение на:

         Проверката на компетентностите в компонента „Говорене“ при изпита по чужд език, който се провежда устно;

         Изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит.

         Писмените изпити се провеждат на компютри /или на хартия и изпитните работи се проверяват като  анонимни.

         Писмените изпити се  провеждат едновременно за всички ученици, а в случаите, когато учениците работят на   компютър – в изпитен период от няколко дни по предварително обявен график за училището.

         НВО по информационните технологии за измерване на дигиталните компетентности се провежда в онлайн среда, осигурена чрез платформата за оценяване на дигиталните компетентности.

       Изпитите при НВО по учебните предмети български език и литература /БЕЛ/ и  по математика се провеждат под формата на тест.

       Тестът по БЕЛ включва 23 задачи:

 • 14 задачи с избираем отговор;
 • 6 задачи с кратък свободен отговор;
 • 1 задача за редактиране;
 • 1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза или на антитеза);
 • 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV);.

         Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността й.

         Максимален брой точки от изпита е 100 т.

       Тестът по математика включва общо 17, от които:

 • 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилния;
 • 2 задачи с разширен свободен отговор за решаване на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Учениците могат да ползват свитък с формули.

       Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки,  съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността й.

       Максимален брой точки от изпита е 100 т.

       Оценката на ученика се записва в точки, като максималният брой точки на всеки от изпитите е 100.

       Чужди езици

       Обект на измерване в тестовете по чужди езици /ЧЕ/ е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А1, А2, В 1.1  и В1 на Общата европейска езикова рамка.

      Компетентностите на тестовете се основават на четири езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.

      Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи:

 • Задачи си избираем отговор;
 • Задачи с кратък свободен отговор;
 • Задачи за създаване на писмен текст;
 • Задачи за говорене и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос.

      Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността й.

      Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Английски език, Ниво В 1.1
Компонент Времетраене: Брой задачи: Части:
Компонент СЛУШАНЕ 35 мин. 20 задачи 3 части
Компонент ЧЕТЕНЕ 50 мин. 20 задачи 3 части
Компонент ПИСАНЕ 45 мин. 2 задачи с разширен свободен отговор
Компонент ГОВОРЕНЕ 15 мин.
  130 мин.    

 

     Тестът по информационни технологии /ИТ/ включва  решаване на тест (Модул 1)  за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин., като:

 • Модул 1 – Тест с автоматично оценяване, с три вида въпроси.
 • Модул 2 – Практическа задача, която се получава от учениците онлайн, след приключване на Модул 1  и се изпраща решението до платформата онлайн.

       Системата от задачи по ИТ се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по ИТ от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до  X клас включително.

Видове и брой задачи:

Модул 1 – тест с 20 задачи, от които:

 • 10 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е верен;
 • 5 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които два са верни;
 • 5 задачи със свободен отговор

Модул 2 – 1 практическа задача

     Тестовият вариант на всеки ученик включва 20 задачи, които се избират автоматично по време на оценяването на случаен принцип от банка задачи по критерии. По този начин всички ученици не се явяват на един и същи тест, а на вариант, конструиран при влизане в оценяващата система от задачи от всяка от 20-те категории.

          Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от минимум 20 варианта, които са еквивалентни по отношение на проверяваните компетентности.

          Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване, утвърдени със заповед на МОН

            Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

         Оценката на ученика се записва в точки, като максималният брой точки на всеки от изпитите е 100.

            Резултатите от НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности  в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

          Оценките се записват в удостоверението за първи гимназиален етап на средно образование.

       В случай, че е положен изпит по учебния предмет ЧЕ и при условие, че ученикът е получил 60% от максималния брой точки на изпита, се записва  и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка, а в случай че е положил изпит по учебния предмет ИТ и при условие, че е получил минимум 50% от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.


За повече информация: МОН – НВО 10. клас