Национално външно оценяване

2022 – 2023 година

Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в 4. клас през учебната 2022-2023 година:
Български език и литература – … май 2023 г., начало 10.00 часа
Математика – … Май 2023 г., начало 10.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2022-2023 година:

Български език и литература – … юни 2023 г., начало 10.00 часа
Математика – … юни 2023 г., начало 10.00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – … юни 2023 г., начало 10.00 часа

Уважаеми родители и ученици, моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО 


 

Национално външно оценяване /НВО/ – 10. клас

2022 – 2023 година

Нормативна уредба:

Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119,(3),(5)
Наредба №11 от 1.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл.45(1),1,(2)
Заповед № РД09 – 1805/ 31.08.2021 г. на МОН за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите за организацията,
провеждането и оценяването на изпитите от НВО в X клас през учебната 2021 – 2022 година
НВО се организират и провеждат от МОН.
НВО се провеждат в края на първия гимназиален етап на средната степен на образование за установяване степента на постигане на компетентностите за етапа, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.
НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение
На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.
Форматът на НВО за учениците от X клас по учебните предмети, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.


НВО се провеждат по учебните предмети, както следва:

1. Български език и литература
2. Математика
3. Чужд език – АЕ (по желание на ученика)
4. Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО през учебната 2022 – 2023 година:


1.Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване н на дигиталните компетентности /по образец/ – 06.02.2023г. – 17.02.2023 г.
2.Оценяване на изпитните работи от НВО ….06.2023 г. – ….06.2023 г.
3.Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2022 г.
4.Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап – до …07.2023 г.


Датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, са както следва:

1. Български език и литература – … юни 2023 г. от 09.00 часа
2. Математика – … юни 2023 г. от 09.00 часа
3.Чужд език (по желание на ученика) – … юни 2023 г. от 09.00 часа
4. Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности
(по желание на ученика) : … юни 2023 г.


Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

НВО се провеждат като писмени изпити с изключение на:

– Проверката на компетентностите в компонента „Говорене“ при изпита по чужд език, който се провежда устно;
– Изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит.
– Писмените изпити се провеждат на компютри /или на хартия и изпитните работи се проверяват като анонимни.
– Писмените изпити се провеждат едновременно за всички ученици, а в случаите, когато учениците работят на компютър – в изпитен период от няколко дни по предварително обявен график за училището.
НВО по информационните технологии за измерване на дигиталните компетентности се провежда в онлайн среда, осигурена чрез платформата за оценяване на дигиталните компетентности.

Изпитите при НВО по учебните предмети български език и литература и по математика се провеждат под формата на тест.


Тестът по БЕЛ включва 23 задачи:

– 14 задачи с избираем отговор;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача за редактиране;
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача за създаване на текст.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатите от НВО по БЕЛ в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.


Тестът по математика включва общо 17, от които:

– 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилния;
– 2 задачи с разширен свободен отговор за решаване на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.
Учениците могат да ползват свитък с формули.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатите от НВО по математика в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.


Чужди езици:

Обект на измерване в тестовете по Чужди езици /ЧЕ/ е комуникативната компетентност на учениците на езиково равнище А1, А2 и В1 на Общата европейска езикова рамка.
Компетентностите на тестовете се основават на четири езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.
Езиковите компетентности се проверяват чрез различни видове задачи:
– Задачи си избираем отговор;
– Задачи с кратък свободен отговор;
– Задачи за създаване на писмен текст;
– Задачи за говорене.

Когато ученик не се е явил на писмения или на устния изпит по чужд език от НВО получава 0 точки на съответния компонент/ компоненти.


Тестът по информационни технологии /ИТ/ включва решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 мин., като:

– Модул 1 – Тест с автоматично оценяване, с три вида въпроси.
– Модул 2 – Практическа задача, която се получава от учениците онлайн, след приключване на Модул 1 и се изпраща решението до платформата онлайн.
Системата от задачи по ИТ се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по ИТ от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.
Видове и брой задачи:
Модул 1 – тест с 20 задачи, от които:
– 10 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е верен;
– 5 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които два са верни;
– 5 задачи със свободен отговор
Модул 2 – 1 практическа задача
Тестовият вариант на всеки ученик включва 20 задачи, които се избират автоматично по време на оценяването на случаен принцип от банка задачи по критерии. По този начин всички ученици не се явяват на един и същи тест, а на вариант, конструиран при влизане в оценяващата система от задачи от всяка от 20-те категории. Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от минимум 20 варианта, които са еквивалентни по отношение на проверяваните компетентности. Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване, утвърдени със заповед на МОН. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатите от НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

В деня на изпита иченикът:

-Се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита;
– Носи документ за самоличност /лична карта/ ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт/;
– Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив, гума, а за изпита по математика- и линия, пергел, триъгълник;
– Защитна маска или предпазен шлем;
– Прозрачен плик, в който поставя личните си вещи (дреха и/или чанта), и защитни ръкавици по желание;
– Лични средства за дезинфекция /по преценка на ученика/.

Оценките от НВО в края на X клас може да се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват.


Какви документи се издават след завършен 10 клас:

Учениците, завършили успешно X клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: постига изискванията, справя се и среща затруднения.

УСПЕХ!


За повече информация: https://mon.bg/bg/search?q=%D0%BD%D0%B2%D0%BE