Скъпи колеги и ученици,
уважаеми родители,
В навечерието на Коледа пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве, топлина, обич и споделена радост.
Весели празници и щастлива Нова година!

Поздрав от учениците на 132.СУ"Ваня Войнова"Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия в създалата се ситуация с COVID-19, Ви уведомяваме, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер

0877183133

за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Вижте графика тук!


Свободни места за прием на ученици към 17.12.2021 г. до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места
ОТВОРЕТЕ ТУК

Уважаеми ученици и родители,
във връзка със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката,
относно организиране на образователния процес,Ви уведомявам, че от 21.10.2021 г. ще се осъществява обучение от разстояние
в електронна среда за учениците от 1. - 12. клас,
съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2021/2022 г.
Обучението за горепосочените класове ще бъде от разстояние до второ нареждане.
ПГ - 5 - год. и ПГ - 6 - год. ще се обучават присъствено в сградата на 132. СУ.
Обучението за подготвителните групи ще бъде присъствено до второ нареждане.


Вярваме, че и този път ще се справим заедно със създалата се внезапна ситуация!
Прочетете заповедта тук!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, уважаеми ученици,
Предоставям Ви телефонният номер, както и линк за бърза връзка към обновения сайт на Националната телефонна линия за деца 116 111

Линк за бърза връзка към сайта на линията: ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, уважаеми ученици и учители,
Тази седмица е седмица за пътна безопасност
Как да се предпазите от пътни произшествия може да прочетете ТУК

Списък на учебниците за 2021 - 2022г. учебна година
ОТВОРЕТЕ ТУК Откриване на учебната година на 15.09.2021 г. /сряда/:
• начало на тържествената част от 09.30 ч. за ПГ – 5 – год., ПГ – 6 – год., 1. клас, 5. клас, 8. клас. От 10.30 до 11.10 ч. първи час на класа.
• От 11.30 ч. до 12.10 ч. – първи час на класа за 2. клас, 3. клас, 4. клас, 6. А клас, 6. Б клас, 7. А клас и 7. Б клас.
• От 12.30 ч. до 13.10 ч . – първи час на класа за 9. А клас, 9. Б клас, 10. А клас, 10. Б клас, 11. А клас, 11. Б клас, 12. А клас и 12. Б клас.СПИСЪК С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА 8 КЛАС НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Информираме, Ви за предстоящите родителски срещи.
Те ще се проведат присъствено в 132. училище, както следва:
на 13.09.2021 г. от 18:00ч. за Подготвителни групи 5 - год. и 6 - год.,
за 1. клас, 5.клас и за всички ученици от 8.клас;
на 20.09.2021 г. от 18:00 ч. за Подготвителни групи 5 - год. и 6 год.
и за 1.- 12. клас.

УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Информираме, Ви за предстоящите родителски срещи. Те ще се проведат
присъствено в 132. училише, както следва:
на 13.09.2021 г. от 18:00ч. за Подготвителни групи 5 - год. и 6 - год., за 1. клас,
5.клас и за всички ученици от 8.клас;
на 20.09.2021 г. от 18:00 ч. за Подготвителни групи 5 - год. и 6 год. и за 1.- 12. клас.
УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!СПИСЪК СЪС ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА 8 КЛАС НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ,
ПРОФИЛ "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД
ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 02.08.2021 Г. ДО 09.09.2021 Г.
ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
2. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
НА 09.09.2021 Г. В 16.30 ЧАСА.
3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА 10.09.2021 Г.
ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА
4. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ
НА 13.09.2021 Г. ДО 16.00 ЧАСА.Свободни места за прием на ученици към 22.07.2021 година
ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ
НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУКСвободни места за прием на ученици към 15.07.2021 година
ОТВОРЕТЕ ТУКСписък с приетите ученици в 8 клас след първи етап на класиране за учебната 2021/2022 г. Профил "Физическо възпитание и спорт"
Записването за приетите ученици се извършва в канцеларията на 132.СУ от 14.07 - 16.07.2021 г.
между 8:30 - 16:30 часа.
ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ
НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ
ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУК
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба
№ 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в електронната платформа https://priem.mon.bg.
Това може да стане:
• без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до
интернет, по което и да е време на денонощието;
• със съдействие на 132.СУ, определено за училище-гнездо от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден от 08:00 ч. до 17:30 ч.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
Обръщамe внимание, че за професионалната паралелка ,,Помощник инструтктор по спортно-туристическа дейност“ и за паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт“ е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

ВАЖНО!

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават на място в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Пожелаваме успех!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с подаване на заявление за допускане до ДЗИ август - септември ВИ информираме, че подаването на заявления започва от 01.07.2021 год.
до 16.07.2021 год. в канцеларията на 132 СУ "Ваня Войнова"
от 08.00 часа до 16.30 часа.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
Информираме Ви, че на 24.06.2021 г. от 09:00ч. ще се проведе изпитът за проверка на способностите по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ за прием на ученици след завършено основно образование за паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт
без интензивно и без разширено изучаване на чужд език“.
Учениците трябва да се явят в двора на училището в 08:15ч.,
като носят в себе си:
1. Служебната бележка за допускане до изпит;
2. Застрахователна полица ,,Злополука“ за деня на изпита
/ за тези, които не са представили полицата в училище/;
3. Вода.
Учениците трябва да са облечени в спортно облекло,
подходящо за всякакви атмосферни условия.
Успех на всички седмокласници!


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
ТЕСТОВЕТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В
132. СУ “ВАНЯ ВОЙНОВА“,МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, деца и ученици,
Уведомяваме Ви, че на 17.06.2021 година /четвъртък/ е неучебен,
но присъствен ден за учениците от 1 до 11 клас.
За учениците от ПГ / 5 год. и 6 год. / е неучебен и неприсъствен ден.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици,
на 29.04.2021г./четвъртък/, в двора на училището ще се проведе
Великденски пролетен хепънинг.
Денят ще бъде неучебен ден, но присъствен за децата от подготвителните групи и за учениците от 1. до 4. и 5, 7, 9 и 12 клас
Учениците, които се обучават от разстояние-
6., 8., 10 и 11. клас, ще имат възможност да участват в тържеството онлайн /
чрез подготвения и заснет филм за празника чрез споделяне на линк в Школо/
или по преценка на родител/ настойник да присъстват в училище.
Начало на празничния ден - 10.00 часа, край- 12.00 часа
В празничния ден ще се проведе Великденски благотворителен базар, на който ученици ще предлагат изготвени от тях тематични картички, сувенири и др. Ще има обособени работни кътове, където ученици ще боядисват и украсяват яйца, ще рисуват с пясък картини и др. На голям екран ще бъде представен филм, специално подготвен за празника с помощта на родителите на ученик от 5.а клас, в който децата и учениците от различни класове представят своите изпълнения-песни, танци, драматизации и др.
Организация на дейностите в празничния ден:
Децата и учениците от ПГ и 1-4 клас идват в училище между
08:00ч. и 08:30 ч. / по дневен режим за съответната група, клас/.
Учениците от 5, 7, 9 клас идват в училище в 09:30ч.
Всички деца от ПГ и ученици от 1. до 5. трябва
да бъдат взети от родителите до 13:30 ч.
Създадена е организация на храненето. Учениците от 6. до 12.клас са свободни след края на празничния ден, 12:00 ч. Други дейности в празничния ден:
От 09:00ч. до 09:40 ч. – ще се проведе състезание ,,Таралеж – английски език“
От 08:30ч. – ще се проведе пробна матура по
български език и литература за 12а и 12б клас
Провеждане занимания по проект ,,Подкрепа за успех“ за групи:
5а,б – математика, присъствено от 12:30ч.
6а,б – човекът и природата, в ОРЕС от 14:00ч.
9а,б – руски език, присъствено от 08:30 ч.
10а,б – БЕЛ, в ОРЕС от 08:30 ч.
Уважаеми родители и ученици, обръщаме се към Вас с молба да се спазват стриктно всички противоепидемични мерки –
спазване на дистанция и носене на маски!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици, родители и колеги
във връзка със заповед №РД-01-173/18.03.2021 год. на Министъра на здравеопазването в периода от 22.03.2021 год. до 31.03.2021 год. се преустановяват изпитите за ученици в самостоятелна
и индивидуална форма на обучение.
Очаквайте допълнителни указания
за провеждане на следващи изпитни сесии!


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в училището ни, през месец януари 2021 г., се проведе училищен кръг на олимпиадата по философия.
В него взеха участие ученици от 9 б клас:
Анджела Артин Стамболян
Маргарита Калинова Василева
Мая Любомирова Башова
Никола Николаев Тодоров
и ученици от 12 а клас:
Анна – Мария Теодорова Иванова
Патриция Теодорова Балова,
които се класираха за следващия, областен кръг на олимпиадата.
На 07.02.2021 г. се състоя областния кръг на олимпиадата
по философия в гр. София.
На нея се явиха:
Мая Любомирова Башова от 9 б клас
Маргарита Калинова Василева от 9 б клас
Анна – Мария Теодорова Иванова от 12 а клас.
Ръководството на училището изказва благодарности на нашите ученици за достойното представяне на 132. СУ и за постигнатите високи резултати, като им желае и бъдещи успехи в следващи състезания и олимпиади.
Ръководството на училището поздравява и
г-жа Христина Красимирова Иванчева, учител по философия,
под чието ръководство учениците се включиха в олимпиадата
и се представиха отлично на нея.

ДНЕС ЧЕСТВАМЕ ПАТРОННИЯТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО.

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ОТВОРЕТЕ ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ИМА ПРОМЯНА В ГРАФИКА
НА КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ.
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-09-3472/27.11.2020 Г. НА
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ ЗАПОЧВА НА 22.12.2020 Г./ВТОРНИК/ И ПРОДЪЛЖАВА ДО 03.01.2021 Г. /НЕДЕЛЯ/ ВКЛЮЧИТЕЛНО.


СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги, ученици и родители,
Във връзка с решение на софийският щаб от днешното си заседание,
въведеното обучение в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас в дневна форма, индивидуална форма и комбинирана форма на обучение продължава от 12.11.2020 год. до 27.11.2020 год., включително.
Организацията на обучението остава съгласно заповед РД-16 -399 на Директора на 132 СУ“Ваня Войнова“ от 28.10.2020 год. през платформата Школо.бг в синхронно и асинхронно взаимодействие между учители и ученици.
Педагогическите специалисти в периода от 12.11.2020 год до 27.11.2020 год. изпълняват трудовата си норма на преподавателска заетост съгласно Приложение 2 на същата заповед.
От 13.11.2020 год /петък/ до 27.11.2020 година, включително учениците от 6 и 7 клас преминават в обучение %