ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ОТ 132. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ,,ВАНЯ ВОЙНОВА“, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Издаване на диплома за средно образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, и завършващо задължително предучилищно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите БЕЛЕЖКАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК