ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС ТУК


За учебната 2021/2022 година 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява
прием на една паралелка 5. клас – 26 ученика

Подаването на заявления за прием в 5.клас започва на на 16.06.2020г.

  „Онлайн заявление за кандидатстване в 5. клас“.
Внимание! Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището предлага:


• Целодневно обучение от 8,00 ч. до 17,30 ч.;
• Занимания по интереси (вокална група, спортни, народни и хип-хоп танци, шах, таекуондо и др.);
• Безплатна застраховка;
• Стол, бюфет;
• Медицински кабинет и медицинско обслужване;
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител и педагогически съветник;
• Работа по проекти;
• Библиотечно–информационен център.

Разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• Български език и литература;
• Математика;
• Човекът и природата;
• Технологии и предприемачество;
Забележка: Избираемите часове се определят до три предмета.

Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове (ФУЧ) по:
• Информационни технологии;
• Руски език;
• Физическо възпитание и спорт;
Забележка: Факултативните учебни часове се определят до два предмета.
График на дейностите за прием на ученици в 5. клас за учебната 2020/2021
Подаване на заявление за участие в 1-во класиране:
от 16.05.2020г. до 19.06.20г. вкл.

Обявяване на списъците от 1-во класиране:
22.06.2020г., 16:30ч.

Записване на учениците от 1-во класиране:
от 23.06.2020г. до 26.06.2020г. вкл.
Обявяване на свободните места за 2-ро класиране:
29.06.2020г., 09:00ч.
Подаване на заявление за участие във 2-ро класиране:
от 30.06.2020г. до 03.07 2020г. вкл.
Обявяване на списъците от 2-ро класиране:
06.07.2020г., 16:30ч.
Записване на учениците от второ класиране:
от 07.07.2020г. до 10.07.2020г. вкл.
Обявяване на свободните места за 3-то класиране:
13.07.2020г., 09:00ч.
Подаване на заявление за участие в 3-то класиране:
от 14.07.2020г. до 17.07.2020г.
Обявяване на списъците от 3-ро класиране:
20.07.2020г., 09:00ч.
Записване на учениците от трето класиране:
от 21.07.2020г. до 24.07.2020г. вкл.
Обявяване на свободните места след 3-то класиране:
27.07.2020г., 09:00ч.
Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София - град :
от 28.07.2020г. до 14.09.2020г. вкл.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
І. За кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за 5.клас – по образец – до 19.06.2020г. ; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;
2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия
II. За записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
2. Родителите попълват Заявление с приложена декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи;
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите.


Комисия определена със Заповед №РД-16-1322/23.03.2020г. на Директора на 132.СУ"Ваня Войнова" за изпълнение
на училищния план - прием в пети клас за учебната 2020/2021 година в състав:
Председател: Веска Петкова - старши учител по Изобразително изкуство
Членове:
1. Таматя Димитрова - старши учител по Музика
2. Валентин Васов - старши учител по Математика
3. Диана Стоилова - старши учител по Английски език
4. Иван Боев - учител по история и цивилизация