СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ
ЗА ПЕТИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ
НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ
ЗА ПЕТИ КЛАС НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУКСПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ
НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ОТВОРЕТЕ ТУК

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС ТУК


За учебната 2021/2022 година 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява
прием на една паралелка 5. клас – 26 ученика

Подаването на заявления за прием в 5.клас започва на на 01.07.2021г.

  Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището предлага:


• Целодневно обучение от 8.00 ч. до 17.30 ч.;
• Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
• Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси (вокална група, спортни, народни и хип-хоп танци, шах, таекуондо и др.);
• Съвременна материална база и мултимедийно оборудване на класните стаи;
• Безплатна застраховка;
• Стол, бюфет;
• Медицински кабинет и медицинско обслужване;
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител, помощник на учителя и педагогически съветник;
• Работа по проекти;
• Библиотечно–информационен център.

Разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• Български език и литература;
• Математика;
• Човекът и природата;
Забележка: Избираемите часове се определят от три предмета.

Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове (ФУЧ) по:
• Компютърно моделиране и информационни технологии;
• Руски език;
• Физическо възпитание и спорт;
Забележка: Факултативните учебни часове се определят от два предмета.
График на дейностите за прием на ученици в 5. клас за учебната 2021/2022
Подаване на заявление за участие в 1-во класиране:
от 01.07.2021г. до 05.07.21г. вкл.
Обявяване на списъците от 1-во класиране:
06.07.2021г., 16:30ч.
Записване на учениците от 1-во класиране:
от 07.07.2021г. до 09.07.2021г. вкл.
Обявяване на свободните места за 2-ро класиране:
12.07.2021г., 10:00ч.
Подаване на заявление за участие във 2-ро класиране:
от 12.07.2021г. до 14.07 2021г. вкл. до 16:30 ч.
Обявяване на списъците от 2-ро класиране:
15.07.2021г. в 12:00ч.
Записване на учениците от второ класиране:
от 15.07.2021г. до 16.07.2021г. вкл. до 16:30 ч.
Обявяване на свободните места за 3-то класиране:
19.07.2020г. в 10:00ч.
Подаване на заявление за участие в 3-то класиране:
от 19.07.2021г. до 03.09.2021г. до 16:30 ч.
Обявяване на списъците от 3-ро класиране:
07.09.2021г. в 10:00ч.
Записване на учениците от трето класиране:
от 07.09.2020г. до 09.09.2021г. вкл. до 16:30 ч.
Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София - град :
от 10.09.2021г. до 14.09.2021г. вкл.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
І. За кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за 5.клас – по образец – до 19.06.2020г. ; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - копие;
3. Копие на удостоверение за раждане на детето;
4. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия
II. За записване:
1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
2. Родителите попълват Заявление с приложена декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи;
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите.


Комисия определена със Заповед №РД-16-1314/19.03.2021г. на Директора на 132.СУ"Ваня Войнова" за изпълнение
на училищния план - прием в пети клас за учебната 2021/2022 година в състав:

Председател: Варвара Василева - старши учител по Английски език

Членове:

1. Татяна Стамова - старши учител по Български език и литература
2. Ива Ангелова - старши учител по Физическо възпитание и спорт
3. Елена Блажева - старши учител по Информационни технологии и информатика
4. Николай Сусанин - учител ЦДО