За учебната 2024/2025 година 132.СУ “Ваня Войнова” обявява прием на една паралелка 5. клас – 26 ученици

Заповед на директора за утвърждаване на план-прием в 5. клас


График на дейностите по приема в 5. клас


Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището предлага:
• Целодневно обучение от 8.00 ч. до 17.30 ч.;
• Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
• Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси (вокална група, спортни, народни и хип-хоп танци, шах, таекуондо и др.);
• Съвременна материална база и мултимедийно оборудване на класните стаи;
• Безплатна застраховка;
• Стол, бюфет;
• Медицински кабинет и медицинско обслужване;
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител, помощник на учителя и педагогически съветник;
• Работа по проекти;
• Библиотечно–информационен център.

Разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• Български език и литература;
• Математика;
• Човекът и природата;
• Технологии и предприемачество;

Забележка: Избираемите часове се определят от три предмета.

Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове (ФУЧ) по:
• Компютърно моделиране и информационни технологии;
• Руски език;
• Физическо възпитание и спорт;


Забележка: Факултативните учебни часове се определят от два предмета.Необходими документи при кандидатстване и записване

І. За кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване за 5.клас – по образец – /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие
3. Копие на удостоверение за раждане на детето
4. Необходими документи
, съгласно посочените критерии – копия

II. За записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

2. Родителите попълват Заявление с приложена декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите.


Комисия на 132.СУ”Ваня Войнова” за изпълнение на училищния план – прием в пети клас за учебната 2024/2025 година в състав:

Председател: Мария Балканджиева

Членове:

1. Ерика Любенова
2. Николай Сусанин