За учебната 2023/2024 година 132.СУ “Ваня Войнова” обявява прием на две паралелки 5. клас – 52 ученици

График на дейностите по приема в 5. клас: Очаквайте скоро!


Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището предлага:
• Целодневно обучение от 8.00 ч. до 17.30 ч.;
• Иновационни подходи и интерактивни методи на преподаване;
• Разнообразни извънкласни дейности и занимания по интереси (вокална група, спортни, народни и хип-хоп танци, шах, таекуондо и др.);
• Съвременна материална база и мултимедийно оборудване на класните стаи;
• Безплатна застраховка;
• Стол, бюфет;
• Медицински кабинет и медицинско обслужване;
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител, помощник на учителя и педагогически съветник;
• Работа по проекти;
• Библиотечно–информационен център.

Разширена подготовка в избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• Български език и литература;
• Математика;
• Човекът и природата;
• Технологии и предприемачество;

Забележка: Избираемите часове се определят от три предмета.

Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове (ФУЧ) по:
• Компютърно моделиране и информационни технологии;
• Руски език;
• Физическо възпитание и спорт;


Забележка: Факултативните учебни часове се определят от два предмета.
График на дейностите за прием на ученици в 5. клас за учебната 2022/2023

Подаване на заявление за участие в 1-во класиране:
от 16.06.2022 г. до 20.06.2022 г. вкл. до 16:30 ч.
Обявяване на списъците от 1-во класиране:
На 22.06.2022 г. в 16:30 ч.
Записване на учениците от 1-во класиране:
от 23.06.2022 г. до 24.06.2022 г. вкл. до 16:00 ч.
Обявяване на свободните места за 2-ро класиране:
На 24.06.2022 г. в 16:30 ч.
Подаване на заявление за участие във 2-ро класиране:
от 27.06.2022 г. до 28.06.2022 г. вкл. до 16:30 ч.
Обявяване на списъците от 2-ро класиране:
На 28.06.2022 г. в 17:30 ч.
Записване на учениците от второ класиране:
от 29.06.2022 г. до 30.06.2022 г. вкл. до 16:00 ч.
Обявяване на свободните места за 3-то класиране:
На 30.06.2022 г. в 16:30 ч.
Подаване на заявление за участие в 3-то класиране:
от 01.07.2022 г. до 09.09.2022 г. до 16:00 ч.
Обявяване на списъците от 3-ро класиране:
На 09.09.2022 г. в 16:30 ч.
Записване на учениците от трето класиране:
От 12.09.2022 г. до 13.09.2022 г. до 16.00 ч.
Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София – град :
до 14.09.2022г. вкл.


Необходими документи при кандидатстване и записване

 

І. За кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване за 5.клас – по образец – /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие
3. Копие на удостоверение за раждане на детето
4. Необходими документи
, съгласно посочените критерии – копия

II. За записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

2. Родителите попълват Заявление с приложена декларация – образец, предоставена от училището за верността на задължителните документи
3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите.

Заповед на директора на 132.СУ “ВАНЯ ВОЙНОВА” за отвърждаване на учебния план-прием на учебната 2022/2023 година


Комисия определена със Заповед №РД-16-1588/18.03.2022г. на Директора на 132.СУ”Ваня Войнова” за изпълнение на училищния план – прием в пети клас за учебната 2022/2023 година в състав:

Председател: Ерика Любенова – учител по Биология и здравно образование

Членове:

1. Елика Чанкова – старши учител по Български език и литература
2. Варвара Василева – старши учител по Английски език
3. Катя Асенова – старши учител по Информационни технологии и информатика
4. Мария Боцева – учител по Биология и здравно образование