За учебната 2022/2023 година, 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява прием на деца в подготвителна група както следва, родени през:набор 2017 г. – 23 места

        1. Какво предлагаме на децата от подготвителна група:

• Целодневно обучение от 8,00 до 17,30
• Леглова база
• Адаптирани санитарни помещения
• Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител и педагогически съветник;
• Самостоятелни междучасия
• Столово хранене – закуска, обяд, следобедна закуска
• Безплатна подкрепителна закуска. Училищен плод, мляко – фонд ,,Земеделие”
Безплатна застраховка
• Безплатно стоматологично лечение във Факултета по дентална медицина
• Медицинска сестра
• Не се събират месечни такси
• Прием на деца в самостоятелна организация на обучение

 

Критерии за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи

 

Уважаеми родители,

Кандидастването и приемането на деца в подготвителна група в 132. Средно училище “Ваня Войнова” се извършва съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Регистрацията и кандидатстването се извършва по електронен път като родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистрация в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес https://kg.sofia.bg или като родителят/настойникът попълни в училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрация и кандидастване. Данните се въвеждат от директора на училището още същия ден.

В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъците на кандидатсващите деца, съдържащи инициалите на кандидата, следвани от индентификационен номер, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.

Класирането се извършва по графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

След всяко класиране в ИСОДЗ и ПГУ се публикува списък на класираните деца, съдържащ инициалите на кандидата, следвани от индентификационен номер и общия брой точки. Информация за класирането можете да получите в училището ни от упълномощено от директора лице.

Отговорност на родителя е да следи информацията за класирането и да спазва сроковете за записване.

Родителят/настойникът записва класираното дете в училището в рамките на определения срок.

Преди да запишете детето проверете какви необходими документи трябва да представите. За да ползвате точките по критериите за класиране, трябва да представите документите, които се изискват за съответния критерии, записани в Приложение №1.

След записването на децата, комисията по приема преглежда подадените докуметни и ако установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, за които няма представен съответен документ, детето не се класира.

Ако детето Ви е прието, но Вие не искате да го запишете в училището, където е прието, трябва да подадете заявление до директора на училището, че не желаете да запишете детето си. При две последователни класирания по първо желание, за които родителят/настойникът не е подал заявление до директора на учлището, че не желае да запише детето, губи право да кандидаства до началото на класиранията за следващата учебна година.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за прием – генерира се от системата за прием www.kg.sofia.bg
2. Копие на удостоверението за раждане. Оригинала се представя за сверяване на данни.
3. Копие от лична карта на родител – страната с адресна регистрация или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издаден от районната администрация преди датата на класирането;
4. Удостоверение за преместване от ДГ.
5. Други необходими документи, удостоверяващи даден критерии – копия /оригинали.
6. При записване родителя/настойника се запознават срещу подпис с Правилника за дейността на училището, както и със списък на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.
7. Декларация от родител, че детето не е посещавало детска градина.