За учебната 2024/2025 година, 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява прием на деца в подготвителна група както следва, родени през: набор 2019 г. 

 

    1. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:https://kg.sofia.bg
    2. Заповед на директора за утвърждаване на план-прием за подготвителна група 5. годишни полудневна организация на обучение.
    3. Заповед на директора за утвърждаване на план-прием за подготвителна група 5.  и 6. годишни целодневна организация на обучение.
    4. График на дейности за прием на деца в подготвителна група за учебната 2024/2025 година
    5. Нaредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
    6. Критерии за кандидатстване
       1. Какво предлагаме на децата от подготвителна група:

      • Целодневно обучение от 8,00 до 17,30
      • Леглова база
      • Адаптирани санитарни помещения
      • Приобщаващ екип – логопед, психолог, ресурсен учител и педагогически съветник;
      • Самостоятелни междучасия
      • Столово хранене – закуска, обяд, следобедна закуска
      • Безплатна подкрепителна закуска. Училищен плод, мляко – фонд ,,Земеделие”
      Безплатна застраховка
      • Безплатно стоматологично лечение във Факултета по дентална медицина
      • Медицинска сестра
      • Не се събират месечни такси
      • Прием на деца в самостоятелна организация на обучение


      Уважаеми родители,

      Кандидастването и приемането на деца в подготвителна група в 132. Средно училище “Ваня Войнова” се извършва съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

      Регистрацията и кандидатстването се извършва по електронен път като родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистрация в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес https://kg.sofia.bg или като родителят/настойникът попълни в училището писмено заявление с всички данни, необходими за регистрация и кандидастване. Данните се въвеждат от директора на училището още същия ден.

      В сайта на ИСОДЗ и ПГУ се публикуват списъците на кандидатсващите деца, съдържащи инициалите на кандидата, следвани от индентификационен номер, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура.

      Класирането се извършва по графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

      След всяко класиране в ИСОДЗ и ПГУ се публикува списък на класираните деца, съдържащ инициалите на кандидата, следвани от индентификационен номер и общия брой точки. Информация за класирането можете да получите в училището ни от упълномощено от директора лице.

      Отговорност на родителя е да следи информацията за класирането и да спазва сроковете за записване.

      Родителят/настойникът или упълномощено от него лице записва класираното дете в училището в рамките на определения срок.

      Преди да запишете детето проверете какви необходими документи трябва да представите. За да ползвате точките по критериите за класиране, трябва да представите документите, които се изискват за съответния критерии, записани в Приложение №1.

      След записването на децата, комисията по приема преглежда подадените докуметни и ако установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, за които няма представен съответен документ, детето не се класира.

      Ако детето Ви е прието, но Вие не искате да го запишете в училището, където е прието, трябва да подадете заявление до директора на училището, че не желаете да запишете детето си. При две последователни класирания по първо желание, за които родителят/настойникът не е подал заявление до директора на учлището, че не желае да запише детето, губи право да кандидаства до началото на класиранията за следващата учебна година.

      Необходими документи за записване:

       

      1. Заявление, подписано от двамата родители, с което се удостоверяват въведените данни в системата – предоставя се на място в училището.
      2. Представяне на оригинали:

       

      • На удостоверение за раждане за сверяване на данните;
      • Документи за самоличност на двамата родители / настойника (лични карти, карта на постоянно пребуиваващ чужденец, паспорт или друг документ) за сверяване на данните;

       

      1. Копие на удостоверение за раждане.
      2. Удостоверение за преместване от ДГ /при необходимост/.

      Други документи, необходими за доказване на критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверяват служебно).