Училището работи по следните проекти и програми


Проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование с условия на кризи”

Обща стойност: 109 562 541,93 лв.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проектът BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование с условия на кризи“ с конкретен бенефициент- Министерство на образованието и науката осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) в средата на месец юни 2021 за нуждите на учениците в 132. СУ „Ваня Войнова“ бяха доставени 45 броя преносими компютърни устройства DELL Latitude 3190 Education 2-in-1.
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условия на кризи, да се осигурят условия на ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отлагане в ситуация на обучение от разстояние.

Информация за проекта

 


132.СУ “В. Войнова”

реализира проект “Спортни активности за всички

финансиран от Столична община

в подкрепа на инициативата “Европейска седмица на спорта” на 26.09 – 27.07.2024г.

 

            

 

 

 

 

 

 

Считано от 01.10.2023 г. започна изпълнението по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта” в 132. СУ “Ваня Войнова”, тъй като училището е одобрено за учебната 2023/2024 г. и са формирани два отбора, както следва:

1. Ръководител: Антони Божилов – футбол /8. – 10. клас – юноши/ – 20 ученици;

2. Ръководител: Ирена Симеонова – волейбол /8. – 10. клас – юноши/ – 15 ученици.

Общата стойност за изпълнението на програмата е 14 000 лв.

 132.СУ „Ваня Войнова“

през м. Октомври и м. Ноември 2022г.
Реализира

Проект

„Здрав дух, Здраво тяло“
Финансиран от програма за развитие на физическото възпитание и спорт

на столична община


 

 

 

Проект ,,Да спортуваме заедно”

Във връзка с 60 – годишнината на училището и реализирането на проект ,,Да спортуваме заедно”, съфинансиран по програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, който се реализира в подкрепа на инициативата ,, София – европейска столица на спорта през 2018г.”


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

В 132. СУ “Ваня Войнова” беше проведено обучение на педагогически специалисти по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тема на обучението: Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес
1.12.2018г.- 2.12.2018г.


Проект ,,Моето любимо място за учене”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,,Подкрепа на целодневното обучение“. Бюджетът на проекта е 9995лв. и ще осигури създаване на допълнителни условия за провеждане на целодневната организация на обучение за учениците от 5.-7.клас. Те ще имат достъп до нова художествена литература, до пособия за лабораторни упражнение по различни предмети, до образователни игри и материали за изпълнение на дейности по изкуства.


Проект ,,Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,, подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”. Бюджетът е 830,00лв. и е използван за подпомагане практическата работа в часовете по човекът и природата и ще допринесе до по-добро качество на обучението в тези часове.


Съвместна работа с медицинка, Факултет по Дентална медицина-София, за дентално лечение и дентална превенция.


Проект ,,Заедно в час”


Национална програма „Без свободен час в училище”


Национална програма ,,Училищен плод” и ,,Училищно мляко” – държавен фонд ,,Земеделие”.Реализирани проекти


Проект ,,Безопастност на движението” – реализиран съвместно със Столична община.


Проект ,,Спорт в училище – традиции и новости”


Проект ,,Моят любим спорт”


Проект ,,Мечтаната класна стая”


Проект ,,Еко училище”, открито от Екопак Бългрия
В рамките на проекта се въведе разделното събиране на отпадъци във всяка класна стая.