УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


   Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Проект: BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование с условия на кризи"
Обща стойност: 109 562 541,93 лв.
Във връзка с изпълнението на дейностите по Проектът BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование с условия на кризи“ с конкретен бенефициент- Министерство на образованието и науката осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) в средата на месец юни 2021 за нуждите на учениците в 132. СУ „Ваня Войнова“ бяха доставени 45 броя преносими компютърни устройства DELL Latitude 3190 Education 2-in-1.
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условия на кризи, да се осигурят условия на ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отлагане в ситуация на обучение от разстояние.

Информация за проекта

     ПРОЕКТ ,,ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО”

Във връзка с 60 - годишнината на училището и реализирането на проект ,,Да спортуваме заедно”, съфинансиран по програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, който се реализира в подкрепа на инициативата ,, София – европейска столица на спорта през 2018г.”

     ПРОЕКТ ,,МОЕТО ЛЮБИМО МЯСТО ЗА УЧЕНЕ“”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,,Подкрепа на целодневното обучение“. Бюджетът на проекта е 9995лв. и ще осигури създаване на допълнителни условия за провеждане на целодневната организация на обучение за учениците от 5.-7.клас. Те ще имат достъп до нова художествена литература, до пособия за лабораторни упражнение по различни предмети, до образователни игри и материали за изпълнение на дейности по изкуства.

  ПРОЕКТ ,,ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛАБОРАТОРНА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,, подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”. Бюджетът е 830,00лв. и е използван за подпомагане практическата работа в часовете по човекът и природата и ще допринесе до по-добро качество на обучението в тези часове.

  СЪВМЕСТНА РАБОТА С МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СОФИЯ, ЗА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕНТАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ.

  ПРОЕКТ ,,ЗАЕДНО В ЧАС”

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И ,,УЧИЛИЩНО МЛЯКО” – ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ ,,БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” – реализиран съвместно със Столична община.
ПРОЕКТ ,,СПОРТ В УЧИЛИЩЕ – ТРАДИЦИИ И НОВОСТИ”
ПРОЕКТ ,,МОЯТ ЛЮБИМ СПОРТ”
ПРОЕКТ ,,МЕЧТАНАТА КЛАСНА СТАЯ”
ПРОЕКТ ,,ЕКОУЧИЛИЩЕ”, ОТКРИТО ОТ ,,ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” В рамките на проекта се въведе разделното събиране на отпадъци във всяка класна стая.