УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


     ПРОЕКТ ,,ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО”

Във връзка с 60 - годишнината на училището и реализирането на проект ,,Да спортуваме заедно”, съфинансиран по програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, който се реализира в подкрепа на инициативата ,, София – европейска столица на спорта през 2018г.”

     ПРОЕКТ ,,МОЕТО ЛЮБИМО МЯСТО ЗА УЧЕНЕ“”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,,Подкрепа на целодневното обучение“. Бюджетът на проекта е 9995лв. и ще осигури създаване на допълнителни условия за провеждане на целодневната организация на обучение за учениците от 5.-7.клас. Те ще имат достъп до нова художествена литература, до пособия за лабораторни упражнение по различни предмети, до образователни игри и материали за изпълнение на дейности по изкуства.

  ПРОЕКТ ,,ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЛАБОРАТОРНА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ”

Проектът е част от Националната програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул ,, подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”. Бюджетът е 830,00лв. и е използван за подпомагане практическата работа в часовете по човекът и природата и ще допринесе до по-добро качество на обучението в тези часове.

  СЪВМЕСТНА РАБОТА С МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СОФИЯ, ЗА ДЕНТАЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ДЕНТАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ.

  ПРОЕКТ ,,ЗАЕДНО В ЧАС”

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ”

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И ,,УЧИЛИЩНО МЛЯКО” – ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ ,,БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” – реализиран съвместно със Столична община.
ПРОЕКТ ,,СПОРТ В УЧИЛИЩЕ – ТРАДИЦИИ И НОВОСТИ”
ПРОЕКТ ,,МОЯТ ЛЮБИМ СПОРТ”
ПРОЕКТ ,,МЕЧТАНАТА КЛАСНА СТАЯ”
ПРОЕКТ ,,ЕКОУЧИЛИЩЕ”, ОТКРИТО ОТ ,,ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” В рамките на проекта се въведе разделното събиране на отпадъци във всяка класна стая.