За учебната 2018/2019 година, 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява прием на две паралелки 1.клас – 48 ученика


Подаването на заявления за прием в 1.клас започва на 16.04.2018г.


"Онлайн заявление за кандидатстване в 1 клас" , Внимание! Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището предлага:


• Целодневно обучение от 8,30 ч. до 18,00 ч.;
• Извънкласни дейности - вокална група, народни и спортни танци, футбол, шах, таекуондо и хип-хоп танци;
• Допълнителна чуждоезикова подготовка по английски и руски език;
• Лятна академия;
• Столово хранене;
• Безплатна закуска;
• Безплатна застраховка;

Допълнителни избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• български език и литература;
• математика;
• английски език;
• околен свят;
• изобразително изкуство;
Забележка: Избираемите учебни часове се определят от три предмета.

Факултативно избираеми учебни часове (ФУЧ) по:
• Информационни технологии;
• Технологии и предприемачество.
Забележка: Избира се само един предмет.


Прилежащ район към училището


район „Красно село“ в частта:
ул. „Хайдушко изворче" всички номера, ул. „Славия" всички номера,
ул. „Хайдушка поляна" всички номера, ул. „691-ва" всички номера,
бул. „Цар Борис III" от 124 А - 130, ул. „Житница" от 1 до 5А и 21-23,
жк. „Славия" блокове от 1 до 40 + 26А

Картa на прилежащите територии на 132. СУ „Ваня Войнова“ за прием на първокласници:

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете.


Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според допълнителни критерии от раздел Б.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година и образец на Заявление са приети с Решение № 83 по Протокол № 48/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет.

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


І. За кандидатстване:

   1. Заявление за кандидатстване за Първи клас – по образец– до 16.05.2018г.; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;

   2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

   3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – копия;

   4. Анкетна карта за проучване интересите на родители и ученици за прием в първи клас за учебната 2018/2019 година. / Анкетата може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/.

II. За записване:

   1.Удостоверение – оригинал за завършена подготвителна група или клас;

   2.Декларация на родителите, ако детето не е посещавало детска градина;

   3.Родителите попълват декларация – образец, предоставена от училището за верността на данните посочени в задължителните документи / Декларацията може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място в училището/;.

   4.Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали / копия на документите
Комисия определена със Заповед №РД16-683/08.02.2018г. на Директора на 132.СУ за приемане на заявления за прием в 1.клас. Комисията извършва всички дейности по приема на учениците.
1.Таня Василева
2. Анета Димитрова
3. Александра Борисова
4. Румен Марков

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година и образец на Заявление, приети с Решение № 83 по Протокол № 48/22.02.2018 г. на Столичен общински съвет.