ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 

Ежегодно 132. СУ „Ваня Войнова“ приема ученици в 1. клас. За учебната 2024/2025 год. 132. СУ обявява прием на една паралелка за първи клас – 24 ученици. Приемът в 1. клас се осъществява съгласно Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и I клас на адрес:https://kg.sofia.bg

Заповед на директора за утвърждаване на за план-прием в 1. клас 

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година 

Критерии за кандидатстване 

Училището осигурява:

• Целодневно обучение от 8:30 ч. до 17:30 ч.;
• Извънкласни дейности – вокална група, народни и спортни танци, футбол, шах, таекуондо и хип-хоп танци;
• Допълнителна чуждоезикова подготовка по английски и руски език;
• Лятна академия;
• Столово хранене;
• Безплатна закуска;
• Безплатна застраховка;

Допълнителни избираеми учебни часове (ИУЧ) по:

• български език и литература;
• математика;
• английски език;
• родинознание;
• изобразително изкуство;
• компютърно моделиране;

Забележка: Избираемите учебни часове се определят от три предмета.

Факултативно избираеми учебни часове (ФУЧ) по:
• физическо възпитание и спорт;
• компютърно моделиране.
Забележка: Избира се само по желание на родителите.

Регистрация и кандидатстване:

1. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg.
2. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването и член на техническата комисията в училището въвежда данните в електронната система за кандидатстване в деня на подаване на заявлението.
3. В процеса на кандидатстване е възможно да се актуализира профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени училища, което се извършва в системата или чрез допълнително заявление до директора на училището.

Записване:

1. Задължение на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.

2. Родителят/настойникът може да заяви записване на класирано дете по електронен път през Системата или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

3. В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

4. В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице, представи необходимите документи.

5. Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

6. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране.

 


Училищна комисия за прием на ученици в 1.клас, съгласно Заповед № РД-16-1122/18.01.2023г. на Директора на 132.СУ

Председател: Таня Василева – учител начален етап

Членове:

1. Мария Андреева – старши учител начален етап

2. Яница Димитрова – учител ЦДО

3. Диана Стоилова – учител по английски език в начален етап

4. Галя Георгиева – учител подготвителна група 6 годишни