ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА 132 СУ"ВАНЯ ВОЙНОВА" ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ТУК
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

НА САЙТА НА 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“, РАЗДЕЛ „ГАЛЕРИЯ“, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
КАТО ПОСЕТИТЕ „ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА“.
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ 132 СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА“!
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ И ЗДРАВЕ!

Ежегодно 132 СУ „Ваня Войнова“ приема ученици в първи клас. Ще се приема една паралелка от 24 ученика. Приемът в I клас се осъществява съгласно Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Система за прием на ученици в 1.клас за учебната
2021 - 2022 година

ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗАПОЧВА ОТ 19.04.2021 год. и ЗАВЪРШВА НА 28.05.2021 год. включително /до 18.00 часа/

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и I клас на адрес:https://kg.sofia.bg

Училището осигурява:


• Целодневно обучение от 8:30 ч. до 17:30 ч.;
• Извънкласни дейности - вокална група, народни и спортни танци, футбол, шах, таекуондо и хип-хоп танци;
• Допълнителна чуждоезикова подготовка по английски и руски език;
• Лятна академия;
• Столово хранене;
• Безплатна закуска;
• Безплатна застраховка;

Допълнителни избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• български език и литература;
• математика;
• английски език;
• родинознание;
• изобразително изкуство;
• компютърно моделиране;
Забележка: Избираемите учебни часове се определят от три предмета.

Факултативно избираеми учебни часове (ФУЧ) по:
• технологии и предприемачество;
• компютърно моделиране.
Забележка: Избира се само по желание на родителите.


          Регистрация и кандидатстване:


1. Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg.
2. В случай, че родителят/настойникът е в невъзможност по обективни причини сам да създаде електронен профил на детето, е задължително да попълни в училището по прилежащ район писмено заявление по образец /Приложение 1/ с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването и член на техническата комисията в училището въвежда данните в електронната система за кандидатстване.
3. В процеса на кандидатстване е възможно да се актуализира профила на всяко дете, добавяне и/или промяна на поредността на желанията за определени училища, което се извършва в ИСОДЗ и ПГУ и I клас чрез допълнително заявление до директора на училището.
Забележка: Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в училището при записването на детето.

          Записване:


1. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.
2. В случай, че детето не се запише в училището, в което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващото класиране.
3. Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система на ИСОДЗ и ПГУ и I клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване. Завежда в дневника за входяща поща на училището, заявлението попълнено от родителя при подаване на място в училището.
4. В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока на записване за съответното класиране.
5. В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи, за разглеждане от училищната комисия по прием в 1.клас.
Комисия определена със Заповед №РД - 16 -1315 /19.03.2021 г. на Директора на 132.СУ"Ваня Войнова" за изпълнение
на училищния план - прием в първи клас за учебната 2021/2022 година в състав:
председател:
Паолина Милошева
членове:
1.Александра Борисова
2.Цвета Иванова
3.Стела Милошева
4.Галя Георгиева
5.Таня Василева
6.Мария Андреева