За учебната 2019/2020 година, 132.СУ ,,Ваня Войнова“ обявява прием на
две паралелки 1.клас – 48 ученика


График на дейностите за прием на ученици в 1.клас за учебната 2019 - 2020 година

Подаването на заявления за прием в 1.клас започва на 15.04.2019г. Очаквайте!


"Онлайн заявление за кандидатстване в 1 клас" , Внимание! Подаването на заявление е само първата стъпка. Проверете какви документи задължително ще трябва да донесете при записване на детето, за да удостоверите наличието на даден критерий!

Училището осигурява:


• Целодневно обучение от 8:30 ч. до 18:00 ч.;
• Извънкласни дейности - вокална група, народни и спортни танци, футбол, шах, таекуондо и хип-хоп танци;
• Допълнителна чуждоезикова подготовка по английски и руски език;
• Лятна академия;
• Столово хранене;
• Безплатна закуска;
• Безплатна застраховка;

Допълнителни избираеми учебни часове (ИУЧ) по:
• български език и литература;
• математика;
• английски език;
• изобразително изкуство;
Забележка: Избираемите учебни часове се определят от три предмета.

Факултативно избираеми учебни часове (ФУЧ) по:
• Предприемачество
Забележка: Избира се само по желание на родителите.


Прилежащ район към училището


район „Красно село“ в частта:
ул. „Хайдушко изворче" всички номера, ул. „Славия" всички номера,
ул. „Хайдушка поляна" всички номера, ул. „691-ва" всички номера,
бул. „Цар Борис III" от 124 А - 130, ул. „Житница" от 1 до 5А и 21-23,
жк. „Славия" блокове от 1 до 40 + 26А

Картa на прилежащите територии на 132. СУ „Ваня Войнова“ за прием на първокласници:

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


І. За кандидатстване:

   1. Заявление за кандидатстване за Първи клас – по образец– до 15.05.2019г.; /Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;

   2. Копие на удостоверение за раждане на детето;

   3. Необходими документи, съгласно посочените критерии – оригиналите се представят за сверка на място в училището при подаване на заявлението и копия на съответните документи;

   4. Анкетна карта за проучване интересите на родители и ученици за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година. / Анкетата може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/.

II. За записване:

   1.Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал за завършена подготвителна група или клас;

   2.Родителите попълват декларация – образец, предоставена от училището за верността на данните посочени в задължителните документи / Декларацията може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място в училището/;.

   3.Необходими документи, съгласно посочените критерии – представят се оригинали и копия на документите, съответно по критерии

   4.Родителите попълват заявление за записване в първи клас / Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място в училището/.
Комисия определена със Заповед №РД16-209/19.10.2018г. на Директора на 132.СУ за приемане на заявления за прием в 1.клас. Комисията извършва всички дейности по приема на учениците.
1.Фатиме Табачка
2. Таня Василева
3. Александра Борисова
4. Цвета Иванова

5. Венислава Младжова

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община