СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД
ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 02.08.2021 Г. ДО 09.09.2021 Г.
ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО
2. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
НА 09.09.2021 Г. В 16.30 ЧАСА.
3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА 10.09.2021 Г.
ОТ 08.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА
4. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ
НА 13.09.2021 Г. ДО 16.00 ЧАСА.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

В периода 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба
№ 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.
Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път в електронната платформа https://priem.mon.bg.
Това може да стане:
• без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до
интернет, по което и да е време на денонощието;
• със съдействие на 132.СУ, определено за училище-гнездо от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден от 08:00 ч. до 17:30 ч.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
Обръщамe внимание, че за професионалната паралелка ,,Помощник инструтктор по спортно-туристическа дейност“ и за паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт“ е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

ВАЖНО!

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават на място в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Пожелаваме успех!


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
ТЕСТОВЕТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В
132. СУ “ВАНЯ ВОЙНОВА“,МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

За учебната 2021/2022 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ ще се приемат ученици в профилирани и професионална паралелка:

Профил -,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка с по 26 ученика.
Професионална паралелка по специалност - "Спортно -туристическа дейност" с професия "Помощник инструктор
по спортно - туристическа дейност" с изучаване на чужд език – 1 паралелка с по 26 ученика
Профил - "Физическо възпитание и спорт" - без интензивно и без разширено изучаване на чужд език -
1 паралелка с по 26 ученика

ЗАБЕЛЕЖКА:

***Всички необходими документи за прием в паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на английски език се подават електронно чрез платформата admin.planpriem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ съгласно Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование


При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
За паралелка
,,Софтуерни и хардуерни науки”
с разширено изучаване на английски език

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
4. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

За професионалната паралелка :
С ПРОФЕСИЯ „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на чужд език
1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за сканиране и прикачване на сканирания документ в платформата admin.planpriem.mon.bg.
4. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.За паралелка :
"Физическо възпитание и спорт“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, подават в 132 СУ "Ваня Войнова" следните документи за участие в приема:
1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
4. Копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на 1, 2 или 3 място на Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ в 7 клас и /или на олимпиадата по математика в 7 клас и съдържащ резултата от съответното състезание,
когато кандидата се ползва от правото си;
5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.
6. Служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в Олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство;


ЗАБЕЛЕЖКА:

*** Приемането на ученици в 8 клас за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка
на способностите по физическо възпитание и спорт.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ.7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:

За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК