ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС

За учебната 2020/2021 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ ще се приемат ученици в профилиранa и професионална паралелка:

Профил -,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка с по 26 ученика.
Професионална паралелка по специалност - "Спортно -туристическа дейност" с професия "Помощник инструктор
по спортно - туристическа дейност" с изучаване на чужд език – 1 паралелка с по 26 ученика
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
За паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език:
• Информатика
• Информационни технологии
• Английски език
Втори чужд език:
руски език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули:
-архивиране на данни;
-компютърни мрежи;
-създаване и публикуване на Интернет сайт със статично съдържание;
-компютърна текстообработка и електронни таблици;
-компютърна графика;
-3D моделиране;
-предпечатна подготовка;
-събитийно програмиране.ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
За професионална паралелка:
С ПРОФЕСИЯ „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на английски език:
Учениците, които са приети в професионалната паралелка, в първи гимназиален етап се обучават по типов учебен план за професионална подготовка с разширено изучаване на английски език и обща професионална подготовка по следните учебни предмети:
- Здравословни и безопасни условия на труд;
- Предприемачество;
- Икономика.
Във втори гимназиален етап учениците ще обучават учебни предмети за обща отраслова и специфична професионална подготовка, като:
- Правна уредба в спортно-туристическата дейност;
- Туристическа анимация;
- Организиране и провеждане на спортно-туристически дейности и други.
Втори чужд език:
Руски език
След приключване на втори гимназиален етап и успешно положени ДЗИ, учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация по професията „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ и могат да заемат следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите:
-,,Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове“
-,,Спортни треньори, инструктори и сродни с тях“
-Инструктори по спорт и други.

ЗАБЕЛЕЖКА:

***Всички необходими документи за прием в паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на английски език се подават електронно чрез платформата admin.planpriem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ съгласно Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование


При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
За паралелка
,,Софтуерни и хардуерни науки”
с разширено изучаване на английски език

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
4. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕ

Документи необходими за кандидатстване:


1. Заявление по образец за участие в класиране по образец;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
За професионалната паралелка :
С ПРОФЕСИЯ „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на чужд език
1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за сканиране и прикачване на сканирания документ в платформата admin.planpriem.mon.bg.
4. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕДокументи необходими за кандидатстване:


1. Заявление по образец за участие в класиране по образец;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки”, балът се образува от сбора на:

• 3 пъти резултата по български език и литература от Национално външно оценяване
• 1 път резултата по математика от Национално външно оценяване
• Oценката по информационни технологии от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки
• Oценката по изобразително изкуство от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки

За професионалната паралелка с професия ,,„Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност”, балът се образува от сбора на:


• 3 пъти резултата по български език и литература от Национално външно оценяване
• 1 път резултата по математика от Национално външно оценяване
• Oценката по физическо възпитание и спорт от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки
• Oценката по английски език от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ.7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:

За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК