Прием след основно образование

ВАЖНО!

за родителите на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителски грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за прием в осми клас през учебнатa 2024/2025 г.

          Уважаеми родители,

         Във връзка с писмо с изх. № РУО1-8283/11.03.2024 г. на РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и Заповед № РД09 – 2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемането на учениците в VIII клас за учебната 2024-2025 година, приложено Ви изпращам следната информация:

  1. Срокът за подаване на документи до комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е от 03 – 21 май 2024 г.
  2. Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. е до 04 юли 2024 г. вкл.

          Напомням Ви за стриктно спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/с качествени оценки/.

           Обръщам внимание, че след крайния срок насочването на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще се осъществява от МОН след четвърти етап на класиране за прием на ученици в VIII клас в профилирани и професионални паралелки на територията на област София.

 


Важна информация за кандидат-гимназисти

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването от НВО в VII клас и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование


За учебната 2023/2024 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ след основно образование ще се приемат ученици в следните три паралелки:

Професионална паралелка по специалност ,,Пространствен дизайн“с професия ,,Дизайнер“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 1 паралелка с по 26 ученика


Професионална паралелка по специалност,,Спортно-туристическа дейност“ с професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на чужд език /английски език/ – 1 паралелка с по 26 ученика


Профил ,,Физическо възпитание и спорт” с разширено изучаване на чужд език /английски език/ – с изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (провежда се в училището на 21.06.2023г. или 22.06.2023 г.) – 1 паралелка с по 26 ученика


 Прием от минали учебни години в Профил ,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език.


ВАЖНО!

***Всички необходими документи за прием в паралелка с професия ,,Дизайнер” по специалност ,,Пространствен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ по специалност ,,Спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване начужд език /английски език/ се подават електронно чрез платформата priem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.

***Всички необходими документи за прием в паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт“ се подават в канцеларията на 132.СУ ,,Ваня Войнова“ от 08:30ч. до 16:30ч.

За кандидастване в паралелка с профил ,, Физическо възпитание и спорт“  с разширено изучаване на чужд език се полага  изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (провежда се в училището).

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт се подава в училището, в което се обучава ученикът в периода от 22.05.2023г. до 30.05.2023г. Заявлението може да свалите от тук.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;

– изпит за проверка на способностите по музика: 144. СУ „Народни будители“;

– изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“;

– изпит за проверка на способностите по музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“.