ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ 7 КЛАС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО ЧЛ. 120, АЛ.7 ОТ ЗПУО, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА:

За повече информация ОТВОРЕТЕ ТУК
Прием след основно образование

ПРИЕМ В 8.КЛАС

За учебната 2019/2020 година в 132.СУ ,,Ваня Войнова“ ще се приемат ученици в следните профилирани паралелки:


,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка с по 26 ученика

,,Физическо възпитание и спорт” с изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (провежда се в училище определено от Началника на РУО София -град) – 1 паралелка с по 26 ученика
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ЗАБЕЛЕЖКА:

*** Всички необходими документи за прием в паралелки ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език и за паралелка ,,Физическо възпитание и спорт” се подават в определените училища – гнезда по Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ


При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.
За паралелка
,,Софтуерни и хардуерни науки”
с разширено изучаване на английски език
Документи необходими за явяване на изпит:
1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
4. Копие от служебна бележказа резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕ

Документи необходими за кандидатстване:


1. Заявление по образец за участие в класиране по образец;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;
За паралелка
,,Физическо възпитание и спорт”:
Документи необходими за явяване на изпит:
1. Заявление по образец за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт;
/Заявлението може да се изтегли от ТУК или да се попълни на място при подаване на документите/;

2. Копие на медицинско свидетелство /образец медицинско за работа/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
3. Копие на застрахователна полица ,,Злополука“ за дните на изпита;
4. Служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство при наличие на такава. Ученици класирани на призови места на съответните първенства не се явяват на изпит.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ И СРОКОВЕДокументи необходими за кандидатстване:


1. Заявление по образец за участие в класиране по образец;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие на служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки”, балът се образува от сбора на:

• 3 пъти оценката по български език и литература от Национално външно оценяване
• Оценката по математика от НВО
• Oценката по информационни технологии от Удостоверението за завършен 7-ми клас
• Oценката по изобразително изкуство от Удостоверението за завършен 7-ми клас

За паралелка ,,Физическо възпитание и спорт”, балът се образува от сбора на:

• Оценката по български език и литература от Национално външно оценяване
• Оценката по математика от НВО
• 2 пъти оценката от изпита по проверка на способностите
• Oценката по биология и здравно образование от Удостоверението за завършен 7-ми клас
• Oценката по физическо възпитание и спорт от Удостоверението за завършен 7-ми клас

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

За паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език:

• Информатика
• Информационни технологии
• Български език и литература
Втори чужд език:
испански език / руски език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули:
-архивиране на данни; -компютърни мрежи;
-създаване и публикуване на Интернет сайт със статично съдържание;
-компютърна текстообработка и електронни таблици;
-компютърна графика;
-3D моделиране;
-предпечатна подготовка;
-събитийно програмиране.

За паралелка ,,Физическо възпитание и спорт”:

• Физическо възпитание и спорт
• Биология и здравно образование
• Химия и опазване на околната среда
Втори чужд език:
испански език / руски език
Учениците от паралелка с профил ,,Физическо възпитание и спорт”, представляват отборите на 132. СУ по футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис на маса в различни възрастови категории на градски, районни и национални състезания.