Професионална паралелка по специалност – “Спортно – туристическа дейност” с професия “Помощник инструктор по спортно – туристическа дейност” с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка с  26 ученика.


Учениците, които са приети в професионалната паралелка, в първи гимназиален етап се обучават по типов учебен план за професионална подготовка с разширено изучаване на английски език и обща професионална подготовка по следните учебни предмети:Здравословни и безопасни условия на труд, Предприемачество и Икономика.
Във втори гимназиален етап учениците ще обучават учебни предмети за обща отраслова и специфична професионална подготовка, като: Правна уредба в спортно-туристическата дейност, Туристическа анимация и Организиране и провеждане на спортно-туристически дейности и други.

Втори чужд език: Руски език
След приключване на втори гимназиален етап и успешно положени ДЗИ, учениците придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ и могат да заемат следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите: Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове, Спортни треньори, инструктори и сродни с тях и инструктори по спорт и други.

С професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на чужд език

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за сканиране и прикачване на сканирания документ в платформата priem.mon.bg.
4. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

За професионалната паралелка с професия ,,„Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност”, балът се образува от сбора на:

• 3 пъти резултата по български език и литература от Национално външно оценяване
• 1 път резултата по математика от Национално външно оценяване
• Oценката по физическо възпитание и спорт от Свидетелството за основно образование, превърната в точки
• Oценката по английски език от Свидетелството за основно образование, превърната в точки.