,,Пространствен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език с професия „Дизайнер“


По специалността ,,Пространствен дизайн“ се провежда обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с рисуване, цветознание и формообразуване, ергономия, дизайнерско проектиране и други дисциплини с помощта на съвременни компютърни технологии.

Учениците, които са приети в професионалната паралелка, в първи гимназиален етап се обучават по типов учебен план за професионална подготовка и обща професионална подготовка по следните учебни предмети:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Предприемачество;
 • Икономика.

Във втори гимназиален етап учениците ще изучават учебни предмети за обща отраслова и специфична професионална подготовка, като:

 • Компютърна графика;
 • Пространствен дизайн;
 • Цветознание;
 • Перспектива;
 • История на изкуството;
 • Живопис.

Втори чужд език:

 • Руски език

След приключване на втори гимназиален етап и успешно положени ДЗИ и изпит по професионална квалификация , учениците придобиват ТРЕТА  степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер“ и могат да заемат длъжности от различни сфери на приложения на пространствен дизайн:

Дизайн на градска среда;

Художествено – пространствено оформление;

Проектиране на различни функционални зони и пространства и други.


БАЛООБРАЗУВАНЕ

За професионална паралелка по специалност ,,Пространствен дизайн“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език с професия „Дизайнер“, балът се образува от сбора на:

 • 3 пъти резултата по български език и литература от Национално външно оценяване
 • 1 път резултата по математика от Национално външно оценяване
 • Oценката по изобразително изкуство от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки
 • Oценката по информационни технологии от Свидетелството за завършен 7-ми клас, превърната в точки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ съгласно Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

 1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за сканиране и прикачване на сканирания документ в платформата priem.mon.bg.
 4. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
 5. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ съгласно Наредба №10 от 1.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

 1. Заявление по образец до Директора на 132.СУ;
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.