Профил -,,Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка с 26 ученика.


Профилиращи предмети: Информатика, Информационни технологии, Английски език и втори чужд език – Руски език
В часовете по информационни технологии и информатика се изучават следните модули: 
архивиране на данни,компютърни мрежи, създаване и публикуване на Интернет сайт със статично съдържание, компютърна текстообработка и електронни таблици, компютърна графика, 3D моделиране, предпечатна подготовка и Обектоно-орентирано програмиране;

Документи за кандидатстване в паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки”с разширено изучаване на английски език:

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование – за сверяване;
3. Копие от служебна бележка за резултати от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
4. Копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави.

За паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки”, балът се образува от сбора на:

• 3 пъти резултата по български език и литература от Национално външно оценяване
• 1 път резултата по математика от Национално външно оценяване.
• Oценката по информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната в точки.
• Oценката по математика от Свидетелството за основно образование, превърната в точки.


***Всички необходими документи за прием в паралелка ,,Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на английски език и професионалната паралелка по професия „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ с разширено изучаване на английски език се подават електронно чрез платформата priem.mon.bg или в определените училища за прием на документи за кандидатстване.