АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

гр.София, р-н Красно село
бул"Цар Борис III" №128
тел. +359884801430, 02/8552164, 02/8557107, 02/8562843
e-mail: 132sou@132sou-bg.org
 

КАРТА