Виртуалната разходка

Обучение на педагогически специалисти от 132.СУ ,,Ваня Войнова“ по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тема на обучението: Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес
1.12.2018г.- 2.12.2018г.

17.12.2018г.
Открит урок по философия в присъствието на проф. Сергей Герджиков от СУ ,,Св. Климент Охридски“ – философски факултет

Коледно тържество 19.12.2018г.

 

Коледен турнир по спортни игри, 17.12.2018г.

 Коледен базар в подкрепа на инициативата ,,Мечтаното училище”, 12.12.2018г.

Извънкласни  занимания по ,,Практични финанси” – часове инициирани от  фондация Джуниър Ачийвмънт България

Отбелязване седмицата на предприемачеството 12.-16. ноември 2018г. – гост Данаил Йорданов от финансова група ,,Карол”

Откриване на обновената училищна библиотека – 29.10.2018 г.

Пътуващ педагогически съвет до Костенските водопади – 6.07.2018г.

 

Празник на любителското изкуство – 19.04.2018г.

Мартеничка с кауза – 2018г.

Коледен базар, 14.12.2018г.

Юбилеен концерт, 21.04.2017г.

60 години 132.СУ ,,Ваня Войнова”

« на 2 »

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

СЕДМИЦА НА НАУКИТЕ

СПОРТНИ ТУРНИРИ